Cầm cố tài sản là gì?

Trong thực tế khi các bên có nghĩa vụ đối với nhau thường áp dụng một biện pháp nào đó để đảm bảo quyền lợi cho người có quyền. Cầm cố tài sản là một…

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện một công việc trong đó có sự quy định rõ ràng về quyền và…