Tư vấn doanh nghiệpTư vấn thường xuyênTư vấn về hợp đồng, việc dân sự

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

86views

Hợp đồng gia công là một trong những loại hợp đồng khá phổ biến hiện nay, khi bên đặt gia công có thể cung ứng nguyên vật liệu để bên gia công tiến hành gia công sản phẩm theo mẫu, đến thời hạn thỏa thuận thì hai bên thanh lý hợp đồng. Đây là dạng hợp đồng song vụ (các bên đều có quyền và nghĩa vụ tương ứng), có đền bù (thanh toán cho nhau những lợi ích tương ứng) và là hợp đồng ưng thuận (có hiệu lực ngay từ khi các bên ký và đồng ý các điều khoản của hợp đồng)

Hợp đồng gia công được quy định tại Điều 542 đến Điều 553 BLDS 2015 và từ Điều 178 đến Điều 184 Luật Thương Mại 2005, được hướng dẫn tại Chương V Nghị định 69/2018/NĐ-CP nếu Gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài.

Về hình thức: Hợp đồng gia công có thể được xác lập bằng miệng hoặc bằng văn bản theo sự thỏa thuận của các bên (Theo hình thức chung của giao dịch dân sự Điều 119 BLDS 2015)

Về đối tượng: Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định (Điều 543 BLDS 2015). Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hợp đồng gia công hàng hóa với các loại hợp đồng khác.

Một hợp đồng gia công theo đúng quy định trong Bộ luật dân sự 2015 sẽ phải có những nội dung sau:

Thông tin của bên đặt gia công và bên nhận gia công hàng hóa.

Đối tượng của hợp đồng gia công hàng hóa. Phần này sẽ phải nêu cụ thể hàng hóa mà bên đặt gia công thuê bên gia công thực hiện là hàng hóa nào, kích thước, chủng loại, chất lượng như thế nào.

Tiền công và phương thức thanh toán. Điều khoản này hai bên có thể tự thỏa thuận.

– Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công, căn cứ vào Điều 544 và Điều 545 Bộ luật dân sự 2015. Bao gồm các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công.
 • Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.
 • Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.
 • Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.
 • Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Cũng có thể xây dựng điều khoản riêng phù hợp với tình hình nội bộ doanh nghiệp nhưng cũng không được vi phạm các quy định nêu trên.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công, quy định tại điều 546 và 547 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

 • Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.
 • Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.
 • Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.
 • Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng (thanh lý nguyên vật liệu – Điều 553)
 • Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.
 • Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận, trường hợp không có thỏa thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình đối với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và vào thời điểm trả tiền. Bên đặt gia công không có quyền giảm tiền công nếu sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà mình đã cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của mình. (Về vấn đề trả tiền công – Điều 552)

Chậm giao, chậm nhận sản phẩm gia công

 • Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công có thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên nhận gia công vẫn chưa hoàn thành công việc thì bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • Trường hợp bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì bên nhận gia công có thể gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên đặt gia công. Nghĩa vụ giao sản phẩm hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã thỏa thuận và bên đặt gia công đã được thông báo. Bên đặt gia công phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ.

Trách nhiệm về rủi ro. Điều khoản này do bên gia công và bên đặt gia công tự thỏa thuận nhưng phù hợp với quy định:

 • Cho đến khi giao sản phẩm cho bên đặt gia công, bên nào là chủ sở hữu của nguyên vật liệu thì phải chịu rủi ro đối với nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Khi bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì phải chịu rủi ro trong thời gian chậm nhận, kể cả trong trường hợp sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu của bên nhận gia công, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Khi bên nhận gia công chậm giao sản phẩm mà có rủi ro đối với sản phẩm gia công thì phải bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên đặt gia công.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bên gia công và bên nhận gia công có thể tự thỏa thuận dựa trên quy định tại điều 551 Bộ luật dân sự 2015.

 • Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công, nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, nhưng phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý.
 • Bên đặt gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải trả tiền công tương ứng với công việc đã làm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên nhận gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì không được trả tiền công, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.

Trên đây là một số quy định pháp lý cơ bản về hợp đồng gia công. Quý khách có vướng mắc cần giải đáp hoặc nhu cầu dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT ĐÔNG NAM HẢI

Hotline: 0976504831/ 0939958886
Email: [email protected]
Website: 
luatdongnamhai.com

Địa chỉ: Số 39, Tập thể Cục cảnh sát Hình sự, ngõ 187 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN

Các bài viết có liên quan:

Các vấn đề liên quan đến hợp đồng ủy quyền; Luật Đông Nam Hải

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Hợp đồng môi giới thương mại