Dịch vụGiấy Phép ConHồ sơ giấy phép

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

40views

 Hi?n nay, theo quy ??nh c?a  ngh? ??nh 46/2017/N?-CP khi mu?n th�nh l?p v� v� ho?t ??ng trung t�m ngo?i ng? c?n ?�p ?ng ???c c�c ?i?u ki?n nh?t ??nh v? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b?… 

?i?u ki?n th�nh l?p trung t�m ngo?i ng?

1.Th�nh l?p doanh nghi?p kinh doanh

Doanh nghi?p khi th�nh l?p trung t�m ngo?i ng? c?n l?u � nh? sau:

  1. L?a ch?n m� ng�nh 8559 gi�o d?c kh�c ch?a ???c ph�n v�o ?�u.
  2. Ghi chi ti?t: Trung t�m ngo?i ng? trong ng�nh ngh? kinh doanh, tr�nh sai s�t gi?ng nh? m?t s? doanh nghi?p ch? ghi �d?y ngo?i ng? v� k? n?ng ?�m tho?i� gi?ng nh? h??ng d?n c?a quy?t ??nh 337/2007/Q?-BKH?T.
  3. Doanh nghi?p th�nh l?p m?i th??ng kh�ng ???c ph�ng ??ng k� kinh doanh c?p gi?y x�c nh?n th�ng tin ??ng k� doanh nghi?p (Trong ?� c� ng�nh ngh? kinh doanh) n�n c?n ho�n thi?n vi?c xin c?p gi?y t? n�y.

2. ?i?u ki?n v? trung t�m ngo?i ng? theo quy ??nh m?i

Doanh nghi?p, c� nh�n, t? ch?c th�nh l?p trung t�m ngo?i ng?  kh�ng ph�n bi?t ng�n ng? gi?ng d?y ??u s? ph?i ?�p ?ng c�c ?i?u ki?n sau:

  1. Ph� h?p v?i quy ho?ch ph�t tri?n kinh t?, x� h?i v� quy ho?ch m?ng l??i c? s? gi�o d?c c?a ??a ph??ng ?� ???c c? quan qu?n l� nh� n??c c� th?m quy?n ph� duy?t.

?i?u ki?n n�y y�u c?u ng??i th�nh l?p trung t�m ngo?i ng? ph?i th?c hi?n th? t?c xin x�c nh?n c?a UBND c?p x�, ph??ng, th? tr?n vi?c ho?t ??ng d?y ngo?i ng? t?i ??a b�n l� ph� h?p v?i quy ho?ch gi�o d?c c?a ??a ph??ng.

  1. ?? �n th�nh l?p trung t�m ngo?i ng?, tin h?c x�c ??nh r�: M?c ti�u, nhi?m v?, ch??ng tr�nh v� n?i dung ?�o t?o, b?i d??ng; ??t ?ai, c? s? v?t ch?t, thi?t b?, ??a ?i?m d? ki?n, t? ch?c b? m�y, ngu?n l?c v� t�i ch�nh; ph??ng h??ng chi?n l??c x�y d?ng v� ph�t tri?n trung t�m.

Ho?t ??ng c?a c�c trung t�m ngo?i ng? ph?i ???c l?p th�nh ?? �n r� r�ng ?? c? quan c� th?m quy?n ph� duy?t v� n?m b?t ???c c�c th�ng tin qu?n l� chuy�n ng�nh nh? s? l??ng h?c vi�n, ??i t??ng h??ng t?i,…

  • C� c�n b? qu?n l�, gi�o vi�n, k? thu?t vi�n gi?ng d?y l� thuy?t, th?c h�nh b?o ??m tr�nh ?? chuy�n m�n theo quy ??nh; k? to�n, th? qu? ?�p ?ng y�u c?u ho?t ??ng c?a trung t�m. S? l??ng gi�o vi�n ph?i b?o ??m t? l? trung b�nh kh�ng qu� 25 h?c vi�n/1 gi�o vi�n/ca h?c.
  • C� ?? ph�ng h?c, ph�ng ch?c n?ng ph� h?p, ?�p ?ng y�u c?u c?a ch??ng tr�nh ?�o t?o; ph�ng l�m vi?c cho b? m�y h�nh ch�nh theo c? c?u t? ch?c c?a trung t�m ?? ph?c v? c�ng t�c qu?n l�, ?�o t?o. Ph�ng h?c ?? �nh s�ng, c� di?n t�ch t?i thi?u b?o ??m 1,5 m2/h?c vi�n/ca h?c.
  • C� gi�o tr�nh, t�i li?u, thi?t b? ph?c v? gi?ng d?y, h?c t?p theo y�u c?u c?a ch??ng tr�nh ?�o t?o; c� th? vi?n, c? s? th� nghi?m, th?c t?p, th?c h�nh v� c�c c? s? v?t ch?t kh�c ?�p ?ng y�u c?u c?a ch??ng tr�nh ?�o t?o v� ho?t ??ng khoa h?c c�ng ngh?.

Tr�n ?�y l� boldenone side effects n?i dung t? v?n c?a Lu?t ?�ng Nam H?i v? ?i?u ki?n th�nh l?p trung t�m ngo?i ng?. M?i th?c m?c xin vui l�ng li�n h?:

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline: 0976504831/ 0939958886
Email: [email protected]
Website: http://luatdongnamhai.com

??a ch?: S? 39 t?p th? C?c C?nh s�t h�nh s?, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN

C�c b�i vi?t li�n quan: