Hồ sơ giấy phépDịch vụ doanh nghiệp

Những điều cần biết về mã số, mã vạch

48views

Hi?n nay, c�c s?n ph?m h�ng h�a ???c l?u th�ng tr�n th? tr??ng th??ng c� g?n li?n v?i m� v?ch, m� s? (MSMV). V?y MSMV l� g�? th? t?c ?? doanh nghi?p ??ng k� m� s? m� v?ch cho s?n ph?m nh? th? n�o?

  1. M� s? ,m� v?ch l� g�?

M� v?ch tr??c h?t l� m?t d�y k� t? c� th? l� s? ho?c ch? s?. Theo ??nh ngh?a, m� v?ch l� ph??ng ph�p l?u tr? v� truy?n t?i th�ng tin b?ng m?t lo?i k� hi?u chuy�n bi?t. ?�y l� 1 k� hi?u g?m t? h?p c�c kho?ng tr?ng v� v?ch th?ng ?? bi?u th? c�c m?u t?, k� hi?u v� con s?.

N?u m?t th??ng nh�n v�o MSMV b?n r?t kh� c� th? bi?t ???c n� l� g�. Nh?ng ch�nh nh?ng s? thay ??i trong ?? r?ng c?a v?ch v� kho?ng tr?ng s? l� bi?u th? th�ng tin s? hay ch? s? d??i d?ng m� m�y c� th? ??c ???c th�ng qua m�y qu�t m� v?ch.

2.Th? t?c ??ng k� MSMV cho s?n ph?m

2.1 H? s? ??ng k� g?m:

  • B?n ??ng k� s? d?ng MSMV ?� ?i?n ??y ?? th�ng tin, th? tr??ng ki? t�n, ?�ng d?u (02 b?n);
  • B?n sao “Gi?y ph�p kinh doanh” hay “Quy?t ??nh th�nh l?p” (01 b?n);

          L?u � – C?n b?n ph� t� c�ng ch?ng – trong tr??ng h?p doanh nghi?p ch?a c� con d?u ph�p nh�n.

  • B?ng ??ng ki? danh m?c s?n ph?m s? d?ng m� GTIN, theo m?u (02 b?n).

2.2.Tr�nh t? th?c hi?n

B??c 1: Ti?p nh?n h? s?

T? ch?c, c� nh�n c� nhu c?u c?p l?i Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng MSMV n?p h? s? ??ng k� s? d?ng t?i T?ng c?c Ti�u chu?n oxavar 50mg ?o l??ng Ch?t l??ng.

B??c 2: X? l� h? s?

Trong th?i h?n 15 ng�y l�m vi?c, k? t? ng�y nh?n ???c h? s? ??y ?? v� h?p l?, T?ng c?c Ti�u chu?n ?o l??ng Ch?t l??ng c� tr�ch nhi?m c?p l?i Ci?y ch?ng nh?n cho t? ch?c, c� nh�n. Tr??ng h?p kh�ng ?�p ?ng y�u c?u ph?i th�ng b�o b?ng v?n b?n v� n�u r� l� do.

B??c 3: Tr? k?t qu?

Tr? k?t qu? tr?c ti?p t?i tr? s? T?ng c?c Ti�u chu?n ?o l??ng Ch?t l??ng ho?c theo ???ng b?u ?i?n

Tr�n ?�y l� m?t s? t? v?n c?a Lu?t ?�ng Nam H?i  v? Nh?ng ?i?u c?n bi?t v? m� s? m� v?ch . C�ng ty Lu?t ?�ng Nam H?i ch�ng t�i vui l�ng ???c h? tr? ph�p l� ?? gi?i quy?t m?i kh� kh?n, v??ng m?c c?a qu� kh�ch h�ng. M?i th?c m?c xin ???c li�n h?:

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I 
Hotline: 0976504831/ 0939958886 
Email: [email protected] 
Website: http://luatdongnamhai.com. 
??a ch?: S? 39 t?p th? C?c C?nh s�t H�nh s?, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN 

C�c b�i vi?t c� li�n quan: