Giải quyết tranh chấpLuật sư tư vấnTư vấn về hợp đồng, việc dân sự

Tranh chấp hợp đồng lao động

43views

Tranh ch?p h?p ??ng lao ??ng l� vi?c x?y ra nh?ng m�u thu?n ?� ???c th?a thu?n trong h?p ??ng lao ??ng gi?a c� nh�n ng??i lao ??ng v� ng??i s? d?ng lao ??ng. Tranh ch?p lao ??ng l� ?i?u kh�ng tr�nh kh?i v� th??ng xuy�n x?y ra trong ??i s?ng c?a c�c doanh nghi?p c?ng nh? ??i v?i ng??i lao ??ng. ??i v?i th?c tr?ng kh� n�ng v� ph? bi?n n�y, C�ng ty Lu?t TNHH ?�ng Nam H?i xin ???c cung c?p cho Q�y b?n ??c b�i t? v?n v? tranh ch?p h?p ??ng lao ??ng.

Tranh ch?p h?p ??ng lao ??ng

1.Kh�i qu�t chung v? h?p ??ng, tranh ch?p trong h?p ??ng lao ??ng

H?p ??ng lao ??ng
� H?p ??ng lao ??ng l� s? tho? thu?n gi?a ng??i lao ??ng v� doanh nghi?p s? d?ng lao ??ng, thu� m??n lao ??ng (g?i chung l� ng??i s? d?ng lao ??ng) v? vi?c l�m c� tr? c�ng, m� hai b�n cam k?t v?i nhau v? ?i?u ki?n s? d?ng lao ??ng v� ?i?u ki?n lao ??ng, v? quy?n v� ngh?a v? c?a m?i b�n trong quan h? lao ??ng.
� H?p ??ng lao ??ng do hai b�n tho? thu?n nh?t thi?t ph?i c� c�c n?i dung ch? y?u sau ?�y: c�ng vi?c ph?i l�m, ti?n c�ng (ti?n l??ng), n?i l�m vi?c, th?i h?n h?p ??ng, nh?ng ?i?u ki?n theo quy ??nh c?a ph�p lu?t v? an to�n, v? sinh lao ??ng v� b?o hi?m x� h?i ??i v?i ng??i lao ??ng.
� Ti?n c�ng (ti?n l??ng) tr? cho ng??i lao ??ng kh�ng ???c th?p h?n m?c l??ng t?i thi?u do nh� n??c quy ??nh.
� H?p ??ng lao ??ng ???c giao k?t theo nguy�n t?c t? do, t? nguy?n, b�nh ??ng kh�ng tr�i v?i ph�p lu?t v� tho? ??c lao ??ng t?p th? ? nh?ng n?i c� k� k?t tho? ??c lao ??ng t?p th?.
� H?p ??ng lao ??ng ???c giao k?t b?ng v?n b?n ho?c b?ng mi?ng:
H?p ??ng lao ??ng ???c k� k?t b?ng v?n b?n ph?i ???c l�m th�nh 2 b?n, m?i b�n gi? m?t b?n;
-H?p ??ng lao ??ng ???c giao k?t b?ng mi?ng th� c�c b�n ???ng nhi�n ph?i tu�n theo c�c quy ??nh c?a ph�p lu?t lao ??ng, v� ch? �p d?ng ??i v?i m?t s? c�ng vi?c c� t�nh ch?t t?m th?i m� th?i h?n d??i 3 th�ng.

Tranh ch?p trong h?p ??ng lao ??ng
L� s? m�u thu?n, b?t ??ng � ki?n gi?a c�c b�n tham gia quan h? H?p ??ng li�n quan ??n vi?c th?c hi?n (ho?c kh�ng th?c hi?n) c�c quy?n v� ngh?a v? theo H?p ??ng.

Tranh ch?p H?p ??ng l� � ki?n kh�ng th?ng nh?t c?a c�c b�n v? vi?c ?�nh gi� h�nh vi vi ph?m ho?c c�ch th?c gi?i quy?t h?u qu? ph�t sinh t? vi ph?m ?� (trong khi vi ph?m H?p ??ng l� h�nh vi ??n ph??ng c?a m?t b�n ?� x? s? tr�i v?i cam k?t trong H?p ??ng).

C�c ??c ?i?m c?a tranh ch?p H?p ??ng:

+ Ph�t sinh tr?c ti?p t? quan h? H?p ??ng, n�n lu�n lu�n thu?c quy?n t? ??nh ?o?t c?a c�c b�n tranh ch?p (t?c c�c b�n trong H?p ??ng).

+ Mang y?u t? t�i s?n (v?t ch?t hay tinh th?n) v� g?n li?n l?i �ch c�c b�n trong tranh ch?p.

+ Nguy�n t?c gi?i quy?t c�c anavar clit enlargement tranh ch?p H?p ??ng l� b�nh ??ng, th?a thu?n.

2.Gi?i quy?t tranh ch?p h?p ??ng c� nh�n

Quy ??nh chung
� Tranh ch?p H?p ??ng ?�i h?i ph?i ???c gi?i quy?t th?a ?�ng b?ng m?t ph??ng th?c ch?n l?a ph� h?p ?? nh?m b?o v? quy?n v� l?i �ch h?p ph�p c?a c�c b�n tranh ch?p, v?a ??m b?o tr?t t? ph�p lu?t v� k? c??ng x� h?i, gi�o d?c ???c � th?c t�n tr?ng ph�p lu?t c?a c�ng d�n, g�p ph?n ch? ??ng ng?n ng?a c�c vi ph?m H?p ??ng.

� Nguy�n t?c gi?i quy?t c�c tranh ch?p H?p ??ng ph?i ??m b?o nhanh ch�ng, ch�nh x�c, ?�ng ph�p lu?t

� Quy?t ??nh gi?i quy?t c�c tranh ch?p H?p ??ng ph?i c� t�nh kh? thi cao, thi h�nh ???c v� qu� tr�nh gi?i quy?t ph?i ??m b?o t�nh d�n ch? v� quy?n t? ??nh ?o?t c?a c�c b�n v?i chi ph� gi?i quy?t th?p.

� Tranh ch?p H?p ??ng c� th? ???c gi?i quy?t b?ng c�c ph??ng th?c kh�c nhau: h�a gi?i, tr?ng t�i hay T�a �n.

� C�c b�n tranh ch?p c� th? ch?n l?a m?t ph??ng th?c gi?i quy?t tranh ch?p H?p ??ng ph� h?p ho?c s? d?ng ph?i h?p nhi?u ph??ng ph�p.

� C�c y?u t? t�c ??ng chi ph?i vi?c c�c b�n ch?n l?a ph??ng th?c gi?i quy?t c�c tranh ch?p H?p ??ng:

� C�c l?i th? m� ph??ng th?c ?� c� th? mang l?i cho c�c b�n.

+ M?c ?? ph� h?p c?a ph??ng th?c ?� ??i v?i n?i dung v� t�nh ch?t c?a tranh ch?p H?p ??ng v?i c? thi?n ch� c?a c�c b�n.

+ Th�i ?? hay quy ??nh c?a nh� n??c ??i v?i quy?n ch?n l?a ph??ng th?c gi?i quy?t c?a c�c b�n.

C? quan, c� nh�n c� th?m quy?n gi?i quy?t tranh ch?p lao ??ng c� nh�n
� Ho� gi?i vi�n lao ??ng.

� To� �n nh�n d�n.

Tr�nh t?, th? t?c h�a gi?i tranh ch?p lao ??ng c� nh�n c?a h�a gi?i vi�n lao ??ng
???c quy ??nh t?i ?i?u 201 B? lu?t lao ??ng 2012 nh? sau:

� Tranh ch?p lao ??ng c� nh�n ph?i th�ng qua th? t?c h�a gi?i c?a h�a gi?i vi�n lao ??ng tr??c khi y�u c?u t�a �n gi?i quy?t, tr? c�c tranh ch?p lao ??ng sau ?�y kh�ng b?t bu?c ph?i qua th? t?c h�a gi?i:

a) V? x? l� k? lu?t lao ??ng theo h�nh th?c sa th?i ho?c tranh ch?p v? tr??ng h?p b? ??n ph??ng ch?m d?t h?p ??ng lao ??ng;

b) V? b?i th??ng thi?t h?i, tr? c?p khi ch?m d?t h?p ??ng lao ??ng;

c) Gi?a ng??i gi�p vi?c gia ?�nh v?i ng??i s? d?ng lao ??ng;

d) V? b?o hi?m x� h?i theo quy ??nh c?a ph�p lu?t v? b?o hi?m x� h?i, v? b?o hi?m y t? theo quy ??nh c?a ph�p lu?t v? b?o hi?m y t?;

?) V? b?i th??ng thi?t h?i gi?a ng??i lao ??ng v?i doanh nghi?p, ??n v? s? nghi?p ??a ng??i lao ??ng ?i l�m vi?c ? n??c ngo�i theo h?p ??ng.

� Trong th?i h?n 05 ng�y l�m vi?c, k? t? ng�y nh?n ???c y�u c?u ho� gi?i, h�a gi?i vi�n lao ??ng ph?i k?t th�c vi?c h�a gi?i.

� T?i phi�n h?p ho� gi?i ph?i c� m?t hai b�n tranh ch?p. C�c b�n tranh ch?p c� th? u? quy?n cho ng??i kh�c tham gia phi�n h?p ho� gi?i.

Ho� gi?i vi�n lao ??ng c� tr�ch nhi?m h??ng d?n c�c b�n th??ng l??ng. Tr??ng h?p hai b�n th?a thu?n ???c, h�a gi?i vi�n lao ??ng l?p bi�n b?n h�a gi?i th�nh.

Tr??ng h?p hai b�n kh�ng th?a thu?n ???c, h�a gi?i vi�n lao ??ng ??a ra ph??ng �n ho� gi?i ?? hai b�n xem x�t. Tr??ng h?p hai b�n ch?p nh?n ph??ng �n ho� gi?i, ho� gi?i vi�n lao ??ng l?p bi�n b?n ho� gi?i th�nh.

Tr??ng h?p hai b�n kh�ng ch?p nh?n ph??ng �n ho� gi?i ho?c m?t b�n tranh ch?p ?� ???c tri?u t?p h?p l? ??n l?n th? hai m� v?n v?ng m?t kh�ng c� l� do ch�nh ?�ng, th� ho� gi?i vi�n lao ??ng l?p bi�n b?n ho� gi?i kh�ng th�nh.

Bi�n b?n c� ch? k� c?a b�n tranh ch?p c� m?t v� ho� gi?i vi�n lao ??ng.

B?n sao bi�n b?n ho� gi?i th�nh ho?c ho� gi?i kh�ng th�nh ph?i ???c g?i cho hai b�n tranh ch?p trong th?i h?n 01 ng�y l�m vi?c, k? t? ng�y l?p bi�n b?n.

� Trong tr??ng h?p ho� gi?i kh�ng th�nh ho?c m?t trong hai b�n kh�ng th?c hi?n c�c th?a thu?n trongbi�n b?n h�a gi?i th�nh ho?c h?t th?i h?n gi?i quy?t m� ho� gi?i vi�n lao ??ng kh�ng ti?n h�nh ho� gi?i th� m?i b�n tranh ch?p c� quy?n y�u c?u To� �n gi?i quy?t.

III. Th?i hi?u y�u c?u gi?i quy?t tranh ch?p lao ??ng c� nh�n

Th?i hi?u y�u c?u h�a gi?i vi�n lao ??ng th?c hi?n h�a gi?i tranh ch?p lao ??ng c� nh�n l� 06 th�ng, k? t? ng�y ph�t hi?n ra h�nh vi m� m?i b�n tranh ch?p cho r?ng quy?n, l?i �ch h?p ph�p c?a m�nh b? vi ph?m.
Th?i hi?u y�u c?u To� �n gi?i quy?t tranh ch?p lao ??ng c� nh�n l� 01 n?m, k? t? ng�y ph�t hi?n ra h�nh vi m� m?i b�n tranh ch?p cho r?ng quy?n, l?i �ch h?p ph�p c?a m�nh b? vi ph?m.
Tr�n ?�y l� to�n b? b�i t? v?n c?a C�ng ty TNHH ?�ng Nam H?i v? gi?i quy?t tranh ch?p lao ??ng c� nh�n. M?i th?c m?c xin vui l�ng li�n h?:

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:  0976504831/ 0939958886
Email: [email protected]
Website: 
 http://luatdongnamhai.com

??a ch?:S? 39, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN

C�c b�i vi?t li�n quan: