CẤU TẠO MÃ SỐ MÃ VẠCH

Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho hàng doanh nghiệp thường in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã…