Trình tự,thủ tục đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là một trong những thủ tục phức tạp nhất của dịch vụ sở hữu công nghiệp, để có thể tư vấn và đăng ký sáng chế đòi hỏi công ty tư…

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN

??ng k� s�ng ch?�l� l� th? t?c ?? ch? ??ng k� s? h?u b?o h? gi?i ph�p k? thu?t d??i d?ng s?n ph?m ho?c quy tr�nh, ??ng k� b?o h? s�ng ch? ph?i�c� t�nh m?i,…