GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện một công việc trong đó có sự quy định rõ ràng về quyền và…

Hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng môi giới thương mại là gì? Nội dung, hình thức của hợp đồng môi giới thương mại như thế nào? Các bên có quyền lợi nghĩa vụ ra làm sao? Hợp đồng môi…

Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp  được hiểu là các mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp phát sinh trong quan hệ kinh doanh, thương mại, lao động, gia đình….giữa hai bên, giữa nhóm hoặc…