Hôn nhân gia đìnhLuật sư tư vấnThủ tục ly hônTranh tụng hôn nhân gia đìnhTư vấn hôn nhân

Trình tự thủ tục thuận tình ly hôn- Luật Đông Nam Hải

50views

C�u H?i: Xin ch�o lu?t s?, t�i v� v? k?t h�n ??n nay ?� ???c 7 n?m. Do cu?c s?ng h�n nh�n kh�ng c�n t�nh c?m, v? ch?ng ch�ng t�i mu?n ly h�n. N�n t�i mu?n h?i v? tr�nh t? th? t?c c?a vi?c thu?n t�nh ly h�n theo quy ??nh c?a ph�p lu?t.

Tr�nh t?, th? t?c thu?n t�nh ly h�n

Ch�o b?n, c?m ?n b?n ?� g?i c�u h?i ??n cho ch�ng t�i! V?i c�u h?i v? vi?c thu?n t�nh ly h�n c?a b?n ch�ng t�i xin ??a ra c�u tr? l?i nh? sau:

Tr�n c? b?n, khi nh?c ??n th? t?c ly h�n, ch�ng ta c� th? ph�n lo?i nh? sau: thu?n t�nh ly h�n v� ??n ph??ng ly h�n.

Thu?n t�nh ly h�n l�tr??ng h?p c? 2 v? ch?ng c� c�ng mong mu?n ly h�n, v?n testoviron ciclo ?? nu�i con v� chia t�i s?n ?� th?a thu?n gi?i quy?t ???c v?i nhau. Trong tr??ng h?p n�y, v? ch?ng b?n s? l�m ??n g?i ??n T�a �n n?i c? tr� c?a m?t trong 2 b�n ho?c T�a �n theo th?a thu?n l?a ch?n c?a v? ch?ng. V? v?n ?? con c�i, n?u trong tr??ng h?p v? ch?ng b?n ??u th?a thu?n th?ng nh?t ?? b?n nu�i v� b?n ?�p ?ng ?? ?i?u ki?n ?? nu�i con th� b?n s? ???c quy?n nu�i con sau khi ly h�n.

I. Th? t?c thu?n t�nh ly h�n

  • ?i?u ki?n ti?n h�nh th? t?c thu?n t�nh ly h�n

– Hai b�n th?t s? t? nguy?n ly h�n.

– Hai b�n ?� tho? thu?n ???c v?i nhau v? vi?c chia ho?c kh�ng chia t�i s?n, vi?c tr�ng nom, nu�i d??ng, ch?m s�c, gi�o d?c con.

– S? tho? thu?n c?a hai b�n v? t�i s?n v� con trong t?ng tr??ng h?p c? th? n�y l� b?o ??m quy?n l?i ch�nh ?�ng c?a v? v� con.

L?u �: Tr??ng h?p c�c b�n ch? tranh ch?p m?t trong c�c v?n ?? v? t�i s?n, nu�i con, t�nh c?m ho?c tuy c� tho? thu?n nh?ng kh�ng ??m b?o quy?n l?i ch�nh ?�ng c?a v? v� con th� T�a �n s? gi?i quy?t tranh ch?p theo th? t?c chung.

  • Th? t?c thu?n t�nh ly h�n

B??c 1: N?p h? s? y�u c?u c�ng nh?n thu?n t�nh ly h�n t?i TAND c?p qu?n/huy?n n?i c? tr�, l�m vi?c c?a v? ho?c ch?ng.

B??c 2: Sau khi nh?n ??n y�u c?u c�ng nh?n thu?n t�nh ly h�n c�ng h? s? h?p l? T�a �n s? th? l� gi?i quy?t v� s? ra th�ng b�o n?p ti?n t?m ?ng l? ph� To� �n cho ng??i ?� n?p ??n.

B??c 3: C?n c? th�ng b�o c?a To� �n, ???ng s? n?p ti?n t?m ?ng l? ph� t?i Chi c?c thi h�nh �n d�n s? c?p qu?n/huy?n v� n?p l?i bi�n lai n?p ti?n cho T�a �n.

B??c 4: T�a �n m? phi�n h?p c�ng khai ?? gi?i quy?t vi?c y�u c?u c�ng nh?n thu?n t�nh ly h�n.

B??c 5: To� �n ra quy?t ??nh c�ng nh?n vi?c thu?n t�nh ly h�n.

II.H? s? y�u c?u c�ng nh?n thu?n t�nh ly h�n g?m c�:

– ??n y�u c?u c�ng nh?n thu?n t�nh ly h�n (theo m?u c?a t?ng T�a);

– Gi?y ch?ng nh?n ??ng k� k?t h�n (b?n ch�nh);

– S? h? kh?u (b?n sao c� ch?ng th?c)

– CMND/h? chi?u (b?n sao c� ch?ng th?c);

– Gi?y khai sinh c?a con (b?n sao c� ch?ng th?c – n?u c�);

– C�c t�i li?u, ch?ng c? kh�c ch?ng minh t�i s?n chung.

L?u �:

– M?t s? To� �n y�u c?u tr??c khi n?p h? s? y�u c?u c�ng nh?n thu?n t�nh ly h�n ph?i qua th? t?c ho� gi?i t?i c? s? (UBND c?p x�/ph??ng);

– H? s? c� th? n?p tr?c ti?p t?i T�a �n ho?c g?i qua ???ng B?u ?i?n.

Tr�n ?�y l� c�u tr? l?i c?a ch�ng t�i v? tr�nh t?, th? t?c thu?n t�nh ly h�n. N?u qu� kh�ch c� b?t k? c�c v??ng m?c li�n quan ??n d?ch v? c?a ch�ng t�i, xin vui l�ng li�n h? v?i�?�ng Nam H?i�?? ???c t? v?n gi?i ?�p.

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:��0976504831/ 0939958886
Email:�luatdongnamhai.dhn@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

??a ch?:S? 39, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN