Dịch vụTư vấn doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp mới là công ty TNHH 1 tv

45views

T�ch doanh nghi?p l� h�nh th?c t? ch?c l?i c? c?u doanh nghi?p sao cho ph� h?p v?i kh? n?ng v� nhu c?u c?a doanh nghi?p ?�, ??c bi?t l� khi doanh nghi?p m?t c�n b?ng trong vi?c qu?n l� ho?t ??ng v� quy m� l?n.� Tuy nhi�n, chia, t�ch doanh nghi?p l?i kh�ng ph?i l� th? t?c ??n gi?n m� b?t k? c� nh�n hay t? ch?c n�o c?ng c� th? th?c hi?n ???c ch�nh x�c. V� v?y, ch�ng t�i xin ??a ra c�c tr�nh t? khi t�ch doanh nghi?p m?i l� c�ng ty TNHH 1 tv:

t�ch doanh nghi?p m?i l� c�ng ty TNHH 1 tv

1. Chu?n b? h? s?:

H? s? ?? l�m th? t?c t�ch bao g?m:

  • Ngh? quy?t t�ch c�ng ty theo quy ??nh t?i ?i?u 193 Lu?t Doanh nghi?p;
  • B?n sao h?p l? Gi?y ch?ng nh?n ??ng k� doanh nghi?p ho?c gi?y t? t??ng ???ng kh�c c?a c�ng ty b? t�ch;
  • H? s? ??ng k� doanh nghi?p ??i v?i c�ng ty tr�ch nhi?m h?u h?n m?t th�nh vi�n c?a c�c c�ng ty ???c t�ch.
  • Gi?y ?? ngh? ??ng k� c�ng ty tr�ch nhi?m h?u h?n m?t th�nh vi�n
  • Danh s�ch ng??i ??i di?n theo ?y quy?n.

2:��Tr�nh t? th?c hi?n:

������C�ng ty tr�ch nhi?m h?u h?n c� th? t�ch b?ng c�ch chuy?n m?t ph?n t�i s?n, quy?n v� ngh?a v? c?a c�ng ty hi?n c� (sau ?�y g?i l� c�ng ty b? t�ch) ?? th�nh l?p m?t ho?c m?t s? c�ng ty tr�ch nhi?m h?u h?n (sau ?�y g?i l� c�ng ty ???c t�ch) m� kh�ng ch?m d?t t?n t?i c?a c�ng ty b? t�ch.

������Ch? s? h?u c�ng ty c?a c�ng ty b? t�ch th�ng qua ngh? quy?t t�ch c�ng ty theo quy ??nh c?a Lu?t Doanh nghi?p v� ?i?u l? c�ng ty.

������Ngh? quy?t t�ch c�ng ty ph?i ???c g?i ??n t?t c? c�c ch? n? v� th�ng b�o cho ng??i lao ??ng bi?t trong th?i h?n 15 ng�y, k? t? ng�y th�ng qua ngh? quy?t;

������Ch? s? h?u c�ng ty ???c t�ch th�ng qua ?i?u l?, b?u ho?c b? nhi?m�Ch? t?ch H?i ??ng th�nh vi�n,�Ch? t?ch Injectable human growth hormone online in uk omega c�ng ty, Gi�m ??c ho?c T?ng gi�m ??c v� ti?n h�nh ??ng k� doanh nghi?p theo quy ??nh c?a ph�p lu?t.

������Sau khi ??ng k� doanh nghi?p, c�ng ty b? t�ch v� c�ng ty ???c t�ch ph?i c�ng li�n ??i ch?u tr�ch nhi?m v? c�c kho?n n? ch?a thanh to�n, h?p ??ng lao ??ng v� ngh?a v? t�i s?n kh�c c?a c�ng ty b? t�ch, tr? tr??ng h?p c�ng ty b? t�ch, c�ng ty m?i th�nh l?p, ch? n?, kh�ch h�ng v� ng??i lao ??ng c?a c�ng ty b? t�ch c� th?a thu?n kh�c.

������Tr??ng h?p c�ng ty b? t�ch c� s? thay ??i v? t? l? v?n g�p, v?n ?i?u l? th� c�ng ty b? t�ch ti?n h�nh th? t?c ??ng k� thay ??i v?n ?i?u l?, thay ??i t? l? v?n g�p;

������Tr??ng h?p c�ng ty b? t�ch c� s? thay ??i v? th�ng tin c? ?�ng s�ng l?p th� c�ng ty b? t�ch ti?n h�nh th? t?c Th�ng b�o thay ??i th�ng tin c?a c? ?�ng s�ng l?p c�ng ty c? ph?n.

3.�S? l??ng h? s?: 01 (b?).

4.�Th?i h?n gi?i testoviron depot bayer quy?t: Trong th?i h?n 03 (ba) ng�y l�m vi?c, k? t? khi nh?n ?? h? s? h?p l?.

M?i chi ti?t v? tr�nh t?, th? t?c t�ch doanh nghi?p, xin vui l�ng li�n h?:

Hotline:��0976504831/ 0939958886
Email:�luatdongnamhai.dnh@gmai.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

??a ch?:S? 39, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN