Chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP

Nhiều doanh nghiệp sau khi đi vào hoạt động nhưng vì nhiều lý do như như cầu kinh doanh, tổ chức lại doanh nghiệp từ đó loại hình cũ của công ty không còn phù…