archiveđiều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường