Dịch vụCông bố sản phẩmDịch vụ doanh nghiệpHồ sơ giấy phép

Công bố chất lượng gia vị thực phẩm

56views

Lu?t ?�ng Nam H?i�h? tr? doanh nghi?p c�ng b? ch?t l??ng cho c�c s?n ph?m gia v? th?c ph?m nh?: N??c m?m, n??c t??ng, n?m n�m, sa t?, s?t l?u th�i, t??ng ?t,��.

I.� H? s? c�ng b? gia v? th?c ph?m bao g?m:

 • Gi?y ph�p ??ng k� kinh doanh 02 b?n (sao y c�ng ch?ng)
 • Phi?u k?t qu? ki?m nghi?m s?n ph?m � CA (v? ch? ti�u ch?t l??ng ch? y?u, ch? ti�u ch? ?i?m ch?t l??ng v� c�c ch? ti�u v? sinh li�n quan).
 • �Ghi ch�: CA h?p l? ph?i do trung t�m ki?m nghi?m ??c l?p c� ch?c n?ng ph�ng th� nghi?m ??t chu?n ISO�17025, cung c?p gi?y ch?ng nh?n ISO 17025
 • Nh�n s?n ph?m ho?c D? how to get steroids in usa th?o nh�n s?n ph?m
 • M?u s?n ph?m (03 m?u)

II.� C�c v?n ??�Lu?t ?�ng Nam H?i th?c hi?n:

X�y d?ng b?n c�ng b? ti�u chu?n s?n ph?m

 • G?i m?u ki?m nghi?m s?n ph?m
 • B?n Quy?t ??nh �p d?ng ti�u chu?n s?n ph?m
 • X�y d?ng Ti�u chu?n c? s?
 • D? th?o nh�n ph? s?n ph?m

II.� Th?i gian c�ng b?:�

 • Ki?m nghi?m s?n ph?m (09 ng�y)
 • C�ng b? ch?t l??ng (15 ng�y l�m vi?c)

H�y li�n h? v?i�Lu?t ?�ng Nam H?i�ngay b�y gi?�?? ???c ch�ng t�i t? v?n v� cung c?p d?ch v?�C�ng b? ti�u chu?n ch?t l??ng gia v? th?c ph?m�chuy�n nghi?p nh?t�.

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:��0976504831/ 0939958886
Email:�luatdongnamhai.dhn@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

??a ch?:S? 39, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN

B�i vi?t c� li�n quan: