Dịch vụDịch vụ doanh nghiệpDoanh nghiệpHồ sơ giấy phép

Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu

46views

R??u l� lo?i h�ng h�a ph? bi?n v� ???c ti�u th? l?n tr�n to�n th? gi?i, ??c bi?t l� v�o c�c d?p l?, t?t. Tuy nhi�n, ?? h?n ch? m?c ?? nguy hi?m c?a lo?i s?n ph?m n�y, c?ng nh? ?? Nh� n??c qu?n l� ???c t?t nh?t c�c c� nh�n, doanh nghi?p kinh doanh r??u tr�n th? tr??ng th� c�c c� nh�n, doanh nghi?p mu?n th?c hi?n ho?t ??ng b�n l? r??u ph?i xin gi?y ph�p b�n l? r??u t?i c? quan nh� n??c c� th?m quy?n. C�ng ty Lu?t ?�ng Nam H?i ch�ng t�i xin ??a ra m?t s? v?n ?? sau:

?i?u ki?n kinh doanh b�n l? r??u

I.� Nh?ng v?n ?? chung.

R??u�l� ?? u?ng c� c?n th?c ph?m, ???c s?n xu?t t? qu� tr�nh l�n men (c� ho?c kh�ng ch?ng c?t) t? tinh b?t c?a c�c lo?i ng? c?c, d?ch ???ng c?a c�y v� hoa qu? ho?c ???c pha ch? t? c?n th?c ph?m. (Ethanol)

Theo quy ??nh t?i�kho?n 1 ?i?u 3�Ngh? ??nh 105/2017/N? winstrol 50 � CP�v? s?n xu?t kinh doanh r??u th�:��R??u kh�ng bao g?m: Bia c�c lo?i; n??c tr�i c�y l�n men c�c lo?i c� ?? c?n d??i 5% theo th? t�ch�.

 

II.� H? s? c?p ph�p kinh doanh r??u.

H? s? c?p ph�p kinh doanh b�n l? r??u

?i?u 23. H? s? ?? ngh? c?p Gi?y ph�p b�n l? r??u

H? s? ?? ngh? c?p Gi?y ph�p b�n l? r??u bao g?m:

�1. ??n ?? ngh? c?p Gi?y ph�p b�n l? r??u.

  1. B?n sao Gi?y ch?ng nh?n ??ng k� doanh nghi?p, h?p t�c x�, li�n hi?p h?p t�c x� ho?c h? kinh doanh.
  2. B?n sao h?p ??ng thu�/m??n ho?c t�i li?u ch?ng minh quy?n s? d?ng h?p ph�p c? s? d? ki?n l�m ??a ?i?m b�n l?.
  3. B?n sao v?n b?n gi?i thi?u ho?c h?p ??ng nguy�n t?c c?a th??ng nh�n s?n xu?t r??u, th??ng nh�n ph�n ph?i r??u ho?c th??ng nh�n b�n bu�n r??u.
  4. B?n sao Gi?y ti?p nh?n b?n c�ng b? h?p quy ho?c Gi?y x�c nh?n c�ng b? ph� h?p quy ??nh an to�n th?c ph?m (??i v?i r??u ch?a c� quy chu?n k? thu?t) c?a c�c s?n ph?m r??u d? ki?n kinh doanh.

6. B?n cam k?t do th??ng nh�n t? l?p, trong ?� n�u r� n?i dung th??ng nh�n b?o ??m tu�n th? ??y ?? c�c y�u c?u ?i?u ki?n v? ph�ng ch�y ch?a ch�y, b?o v? m�i tr??ng theo quy ??nh c?a ph�p lu?t t?i c�c ??a�?i?m�b�n l? r??u.�

III.� ??a ?i?m n?p h? s? ?? ngh? c?p ph�p kinh doanh r??u.

??i v?i gi?y ph�p b�n l? r??u:

Gi?y ph�p ???c l�m best place to buy anabolic steroids online th�nh nhi?u b?n:

  • 02 b?n l?u t?i c? quan c?p ph�p;
  • 01 b?n g?i th??ng nh�n ???c c?p gi?y ph�p;
  • 01 b?n g?i S? C�ng Th??ng;
  • 01 b?n g?i Chi C?c Qu?n l� th? tr??ng;
  • 01 b?n g?i m?i th??ng nh�n s?n xu?t r??u ho?c doanh nghi?p kinh doanh r??u kh�c c� t�n trong gi?y ph�p.

??i v?i nh?ng r??u c� n?ng ?? d??i 300�v� ???c b�n l? v?i m?c ?�ch ti�u d�ng th� n?p h? s? t?i Ph�ng C�ng th??ng qu?n, huy?n n?i doanh nghi?p ?� c� tr? s? s?n xu?t.

Tr�n ?�y l� n?i dung t? v?n c?a�Lu?t ?�ng Nam H?i�v? th? t?c c?p gi?y ph�p kinh doanh ph�n ph?i, b�n l?, b�n bu�n r??u. M?i th?c m?c xin vui l�ng li�n h?:

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:�0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dnh@gmai.com
Website:�http://luatdongnamhai.com.

??a ch?:S? 39, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN

C�c b�i vi?t li�n quan: