Hồ sơ giấy phépCông bố sản phẩmDịch vụDịch vụ doanh nghiệpDoanh nghiệp

Dịch vụ công bố chất lượng trà

59views

B?n ?ang c?n c�ng b? ch?t l??ng s?n ph?m? B?n mu?n t�m hi?u th? t?c c�ng b?? B?n ?ang t�m m?t ??i t�c t? v?n d?ch v? c�ng b? tr�?

H�y li�n h? v?i�?�ng Nam H?i, ch�ng t�i s? h? tr? b?n l�m th? t?c c�ng b? s?n ph?m m?t c�ch chuy�n nghi?p nh?t.

I.� H? s? c�ng b? Tr� bao g?m:

  • Gi?y ph�p ??ng k� kinh doanh 02 b?n (sao y c�ng ch?ng)
  • Phi?u k?t qu? ki?m nghi?m s?n ph?m (v? ch? ti�u ch?t l??ng ch? y?u, ch? ti�u ch? ?i?m ch?t l??ng v� c�c ch? ti�u v? sinh li�n quan).�
  • Nh�n s?n ph?m ho?c d? th?o nh�n s?n ph?m
  • M?u s?n ph?m (03 m?u)

II.� X�y d?ng b?n c�ng b? ti�u chu?n s?n ph?m

  • G?i m?u ki?m nghi?m s?n ph?m
  • B?n Quy?t ??nh �p d?ng ti�u chu?n s?n ph?m
  • X�y d?ng Ti�u chu?n c? s?
  • D? th?o nh�n ph? s?n ph?m

III.� Th?i gian c�ng b? Tr�:�

  • Ki?m nghi?m s?n ph?m (09 ng�y)
  • C�ng b? ch?t l??ng (15 ng�y l�m vi?c)

Kh�ch h�ng s? d?ng D?ch v? C�ng b? ti�u chu?n ch?t l??ng s?n ph?m t?i�?�ng Nam H?i�s? ???c h??ng m?t s? ?u ?�i mi?n ph� c?a c�ng ty nh?:

1. T? v?n mi?n ph� cho kh�ch h�ng c�c v?n ?? li�n quan ??n ho?t ??ng C�ng b? ti�u chu?n ch?t l??ng s?n ph?m nh?:
� T? v?n c�c quy ??nh c?a ph�p lu?t v? C�ng b? ti�u chu?n ch?t l??ng s?n ph?m;
� T? v?n th? t?c C�ng b? ti�u chu?n ch?t l??ng s?n ph?m;
� T? v?n chu?n b? t�i li?u, h? s? chu?n cho vi?c C�ng b? ti�u chu?n ch?t l??ng s?n ph?m;
� T? v?n c�c v?n ?? kh�c c� li�n quan.

2. Ki?m tra, ?�nh gi� t�nh ph�p l� c?a c�c y�u c?u t? v?n v� c�c gi?y t? c?a kh�ch h�ng:

� Tr�n c? s? c�c y�u c?u v� t�i li?u kh�ch h�ng cung c?p c�c lu?t s? c?a ch�ng t�i s?� ph�n t�ch, ?�nh gi� t�nh h?p ph�p, s? ph� h?p v?i y�u c?u th?c hi?n c�ng vi?c;
� Trong tr??ng h?p kh�ch h�ng c?n lu?t s? tham gia ?�m ph�n, g?p m?t trao ??i v?i ??i t�c c?a kh�ch h�ng trong vi?c C�ng b? ti�u chu?n ch?t l??ng s?n ph?m, ch�ng t�i s? s?p x?p, ??m b?o s? tham gia theo ?�ng y�u c?u;
� Ch�ng t�i ??i di?n cho kh�ch h�ng d?ch thu?t, c�ng ch?ng c�c gi?y t? c� li�n quan.
3. ??i di?n ho�n t?t c�c th? t?c C�ng b? ti�u chu?n ch?t l??ng s?n ph?m cho kh�ch h�ng, c? th?:
� Sau khi k� h?p oxandrolone effetti collaterali ??ng d?ch v?,�Lu?t ?�ng Nam H?i�s? ti?n h�nh so?n h? s? C�ng b? ti�u chu?n ch?t l??ng s?n ph?m cho kh�ch h�ng;
� ??i di?n kh�ch h�ng n?p h? s? xin C�ng b? ti�u chu?n ch?t l??ng s?n ph?m;
� ??i di?n theo d�i h? s? v� th�ng b�o k?t qu? h? s? ?� n?p cho kh�ch h�ng;
� ??i di?n nh?n k?t qu? l� gi?y ch?ng nh?n C�ng b? ti�u chu?n ch?t l??ng s?n ph?m cho kh�ch h�ng;
� Khi?u n?i quy?t ??nh t? ch?i c?p gi?y ch?ng nh?n (N?u c�);

H�y li�n h? v?i Lu?t�?�ng Nam H?i�ngay b�y gi?�?? ???c ch�ng t�i t? v?n v� cung c?p d?ch v?�C�ng b? ti�u chu?n ch?t l??ng tr�chuy�n nghi?p nh?t

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:��0976504831/ 0939958886
Email:�luatdongnamhai.dnh@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

??a ch?: S? 39 T?p th? C?c C?nh s�t h�nh s?, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN

C�c b�i vi?t c� li�n quan: