Hôn nhân gia đìnhLuật sư tư vấnThủ tục ly hônTư vấn hôn nhân

Con còn nhỏ có ly hôn được không ? – Luật Đông Nam Hải

50views

C�u h?i: Ch�o Lu?t s?, t�i xin tr�nh b�y s? vi?c nh? sau: Hai v? ch?ng ch�ng t�i k?t h�n ???c 8 n?m, c� 2 ch�u (ch�u l?n 6 tu?i, ch�u b� 8 th�ng tu?i). Do cu?c s?ng v? ch?ng x?y ra nhi?u xung ??t, n�n nay t�i mu?n ??n ph??ng ly h�n nh?ng t�i nghe n�i r?ng th?i gian n�y t�i kh�ng th? ly h�n v?i v? ???c. Mong lu?t s? gi?i th�ch r� h?n gi�p t�i.

Con c�n nh? c� ly h�n ???c kh�ng ?

C?m ?n b?n ?� g?i c�u h?i cho ch�ng t�i. V?i c�u h?i c?a b?n ch�ng t�i xin ??a 10ml testosterone cypionate for sale ra � ki?n t? v?n nh? sau:

C?n c? theo ?i?u 51 Lu?t H�n nh�n v� Gia ?�nh 2014 c� quy ??nh v? Quy?n y�u c?u gi?i quy?t ly h�n v� ??a ra tr??ng h?p h?n ch? quy?n ly h�n nh? sau:

“�1. V?, ch?ng ho?c c? hai ng??i c� quy?n y�u c?u T�a �n gi?i quy?t ly h�n.

2. Cha, m?, ng??i th�n th�ch kh�c c� quy?n y�u c?u T�a �n gi?i quy?t ly h�n khi m?t b�n v?, ch?ng do b? b?nh t�m th?n ho?c m?c b?nh kh�c m� kh�ng th? nh?n th?c, l�m ch? ???c h�nh vi c?a m�nh, ??ng th?i l� n?n nh�n c?a b?o l?c gia ?�nh do ch?ng, v? c?a h? g�y ra l�m ?nh h??ng nghi�m tr?ng ??n t�nh m?ng, s?c kh?e, tinh th?n c?a h?.

3. Ch?ng kh�ng c� quy?n y�u c?u ly h�n trong tr??ng h?p v? ?ang c� thai, sinh con ho?c ?ang nu�i con d??i 12 th�ng tu?i. “

D?a theo ?i?u 51 ch�ng ta c� th? th?y v?�nguy�n t?c�v?, ch?ng ho?c c? hai v? ch?ng c� quy?n y�u c?u To� �n gi?i quy?t vi?c ly h�n. Ngo�i ra ph�p lu?t v? h�n nh�n v� Gia ?�nh c� quy ??nh tr??ng h?p ??c bi?t v? quy?n gi?i quy?t ly h�n t?i kho?n 2 cho ph�p Cha, m? ho?c ng??i th�n th�ch kh�c c� quy?n y�u c?u gi?i quy?t ly h�n khi m?t trong hai b�n v? ch?ng m?c b?nh v? t�m th?n kh�ng l�m ch? ???c h�nh vi ??ng th?i l� n?n nh�n c?a b?o l?c gia ?�nh ?nh h??ng ??n t�nh m?ng s?c kh?e. ?i?u lu?t tr�n c?ng ??a ra tr??ng h?p h?n ch? quy?n ly h�n quy ??nh t?i kho?n 3 theo ?�, v? c� thai, sinh con ho?c ?ang nu�i con d??i 12 th�ng tu?i th� ng??i ch?ng kh�ng c� quy?n y�u c?u xin ly h�n. Tr??ng h?p h?n ch? y�u c?u ly h�n n�y ch? �p d?ng v?i ng??i ch?ng m� kh�ng �p d?ng ??i v?i ng??i v?. Trong m?i kho?ng th?i gian v� ho�n c?nh, d� ng??i v? ?ang c� thai, sinh con ho?c ?ang nu�i con d??i 12 th�ng tu?i, n?u x�t th?y t�nh c?m y�u th??ng gi?a v? ch?ng ?� h?t, m�u thu?n gia ?�nh ??n m?c s�u s?c, m?c ?�ch c?a h�n nh�n kh�ng ??t ???c; n?u duy tr� s? b?t l?i cho ng??i v?, ?nh h??ng t?i s?c kh?e c?a ng??i v? ho?c thai nhi hay tr? s? sinh m� ng??i v? c� quy?n y�u c?u ly h�n th� T�a �n khi ?� m?i xem x�t th? l� gi?i quy?t v? vi?c theo th? t?c chung.

Quy ??nh n�y ???c ??t ra nh?m b?o v? b� m? v� tr? em, c?ng nh? b?o v? ph? n? c� thai v� thai nhi. V� trong quan h? v? ch?ng, vi?c sinh ?? kh�ng ph?i ??n thu?n l� vi?c ri�ng c?a ng??i v?, ?� l� vi?c chung, l� tr�ch nhi?m chung c?a c? hai v? ch?ng.

Tr�n ?�y l� c�u tr? l?i c?a ch�ng t�i v? nh?ng tr??ng h?p b? h?n ch? ly h�n. N?u qu� kh�ch c� b?t k? c�c v??ng m?c li�n quan ??n d?ch v? c?a ch�ng t�i, xin vui l�ng li�n h? v?i� Lu?t�?�ng Nam H?i�?? ???c t? v?n gi?i ?�p.

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:��0976504831/ 0939958886
Email:�luatdongnamhai.dnh@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

??a ch?: S? 39 t?p th? C?c C?nh s�t h�nh s?, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN.

C�c b�i vi?t c� li�n quan: