Dịch vụCông bố sản phẩmDịch vụ doanh nghiệpDoanh nghiệpHồ sơ giấy phép

Thủ tục công bố phụ gia thực phẩm

54views

Sau ?�y Lu?t ?�ng Nam H?i xin ??a ra nh?ng th�ng tin h?u �ch cho nh?ng kh�ch h�ng ?ang c� nhu c?u kinh doanh c�c lo?i ph? gia th?c ph?m. Hy v?ng nh?ng th�ng tin d??i ?�y c?a ch�ng t�i s? gi�p Q�y Kh�ch hi?u v� n?m ???c c? b?n nh?ng th? t?c hay ?i?u ki?n ?? kinh doanh l?nh v?c s?n ph?m n�y.

Th? t?c c�ng b? ph? gia th?c ph?m

C?n c? ph�p l�

� Lu?t an to�n th?c ph?m 2010

� Ngh? ??nh s? 38/2012/N?-CP Quy ??nh chi ti?t thi h�nh m?t s? ?i?u c?a Lu?t An to�n th?c ph?m

� Quy ??nh Danh m?c c�c ch?t ph? gia ???c ph�p s? d?ng trong th?c ph?m Ban h�nh k�m theo Quy?t ??nh s? 3742/2001/Q?-BYT ng�y 31 th�ng 8 n?m 2001 c?a B? tr??ng B? Y t?.

?i?u ki?n c�ng b? ph? gia th?c ph?m:

Tr??c h?t, ph? gia th?c ph?m Qu� kh�ch mu?n kinh doanh ph?i thu?c Danh m?c c�c ch?t ph? gia th?c ph?m x?p theo INS, t?i M?c 2 Quy ??nh danh m?c c�c ch?t ph? gia ???c ph�p s? d?ng trong th?c ph?m Ban h�nh k�m theo quy?t ??nh s? 3742/2001/Q?-BYT.

Theo Ngh? ??nh s? 38/2012/N?-CP Quy ??nh chi ti?t thi h�nh m?t s? ?i?u c?a Lu?t An to�n th?c ph?m t?i Kho?n 1 ?i?u 3?� quy ??nh, ph? gia th?c ph?m n?u ?� c� quy chu?n k? thu?t ph?i ???c c�ng b? h?p quy v� ??ng k� b?n c�ng b? h?p quy v?i c? quan nh� n??c c� th?m quy?n tr??c khi ??a ra l?u th�ng tr�n th? tr??ng.

N?u ph? gia th?c ph?m c?a qu� kh�ch ch?a c� quy chu?n k? thu?t th� ph?i ???c c�ng b? ph� h?p quy ??nh an to�n th?c ph?m v� ??ng k� b?n c�ng b? ph� h?p quy ??nh an to�n th?c ph?m v?i c? quan nh� n??c c� th?m quy?n tr??c kh� ??a ra l?u th�ng tr�n th? tr??ng cho ??n khi quy chu?n k? thu?t t??ng ?ng ???c ban h�nh v� c� hi?u l?c.

Th? t?c C�ng b? h?p quy 

??i steroids for sale online in usa v?i tr??ng h?p Qu� kh�ch ch?a cung c?p th�ng tin chi ti?t n�n ch�ng  t�i s? chia  l�m hai tr??ng h?p, h? s? c�ng b? h?p quy v?i s?n ph?m ?� c� quy chu?n k? thu?t v� ch?a c� quy chu?n k? thu?t

  • H? s? c�ng b? h?p quy ??i v?i s?n ph?m ?� c� quy chu?n k? thu?t

�1. C�ng b? h?p quy d?a tr�n k?t qu? ch?ng nh?n h?p quy c?a t? ch?c ch?ng nh?n h?p quy ???c ch? ??nh (b�n th? ba), h? s? g?m:

a) B?n c�ng b? h?p quy ???c quy ??nh t?i M?u s? 02 ban h�nh k�m theo Ngh? ??nh n�y;

b) B?n th�ng tin chi ti?t s?n ph?m, ???c quy ??nh t?i M?u s? 03a ho?c M?u s? 03c ban h�nh k�m theo Ngh? ??nh n�y (c� ?�ng d?u gi�p lai c?a b�n th? ba);

c) Ch?ng ch? ch?ng nh?n s? ph� h?p c?a b�n th? ba (b?n sao c� c�ng ch?ng ho?c b?n sao c� xu?t tr�nh b?n ch�nh ?? ??i chi?u);

d) Ch?ng ch? ph� h?p ti�u chu?n HACCP ho?c ISO 22000 ho?c t??ng ???ng trong tr??ng h?p t? ch?c, c� nh�n s?n xu?t s?n ph?m c� h? th?ng qu?n l� ch?t l??ng ???c ch?ng nh?n ph� h?p ti�u chu?n HACCP ho?c ISO 22000 ho?c t??ng ???ng (b?n sao c�ng ch?ng ho?c b?n sao c� xu?t tr�nh b?n ch�nh ?? ??i chi?u).

C�ng b? h?p quy d?a tr�n k?t qu? t? ?�nh gi� c?a t? ch?c, c� nh�n s?n xu?t, kinh doanh th?c ph?m (b�n th? nh?t), h? s? g?m:

a) B?n c�ng b? h?p quy ???c quy ??nh t?i M?u s? 02 ban h�nh k�m theo Ngh? ??nh n�y;

b) B?n th�ng tin chi ti?t v? s?n ph?m, ???c quy ??nh t?i M?u s? 03a ho?c M?u s? 03c ban h�nh k�m theo Ngh? ??nh n�y;

c) K?t qu? ki?m nghi?m s?n ph?m trong v�ng 12 th�ng, g?m c�c ch? ti�u theo y�u c?u c?a quy chu?n k? thu?t t??ng ?ng; do c�c ??i t??ng sau c?p: Ph�ng ki?m nghi?m ???c c? quan nh� n??c c� th?m quy?n ch? ??nh ho?c ph�ng ki?m nghi?m ??c l?p ???c c�ng nh?n (b?n g?c ho?c b?n sao c� c�ng ch?ng); ho?c Ph�ng ki?m nghi?m c?a n??c xu?t x? ???c c? quan c� th?m quy?n t?i Vi?t Nam th?a nh?n (b?n g?c ho?c b?n sao c� c�ng ch?ng ho?c h?p ph�p h�a l�nh s?);

d) K? ho?ch ki?m so�t ch?t l??ng ???c x�y d?ng v� �p d?ng theo m?u ???c quy ??nh t?i M?u s? 04 ban h�nh k�m theo Ngh? ??nh n�y (b?n x�c nh?n c?a b�n th? nh?t);

?) K? ho?ch gi�m s�t ??nh k? (b?n x�c nh?n c?a b�n th? nh?t);

e) B�o c�o ?�nh gi� h?p quy (b?n x�c nh?n c?a b�n th? nh?t);

g) Ch?ng ch? ph� h?p ti�u chu?n HACCP ho?c ISO 22000 ho?c t??ng ???ng trong tr??ng h?p t? ch?c, c� nh�n s?n xu?t s?n ph?m c� h? th?ng qu?n l� ch?t l??ng ???c ch?ng nh?n ph� h?p ti�u chu?n HACCP ho?c ISO 22000 ho?c t??ng ???ng (b?n sao c� c�ng ch?ng ho?c b?n sao c� xu?t tr�nh b?n ch�nh ?? ??i chi?u).�

� H? s? c�ng b? ph� h?p quy ??nh an to�n th?c ph?m ??i v?i s?n ph?m ch?a c� quy chu?n k? thu?t

+ ??i v?i s?n ph?m ph? gia nh?p kh?u, h? s? g?m:

a) B?n c�ng b? ph� h?p quy ??nh an to�n th?c ph?m, ???c quy ??nh t?i M?u s? 02 ban h�nh k�m theo Ngh? ??nh n�y;

b) B?n th�ng tin chi ti?t v? s?n ph?m, ???c quy ??nh t?i M?u s? 03a ho?c M?u s? 03c ban h�nh k�m theo Ngh? ??nh n�y;

c) K?t qu? ki?m nghi?m s?n ph?m trong v�ng 12 th�ng, g?m c�c ch? ti�u ch?t l??ng ch? y?u, ch? ti�u an to�n, do c�c ??i t??ng sau c?p: Ph�ng ki?m nghi?m ???c c? quan nh� n??c c� th?m quy?n ch? ??nh ho?c ph�ng ki?m nghi?m ??c l?p ???c c�ng nh?n (b?n g?c ho?c b?n sao c� c�ng ch?ng); ho?c Ph�ng ki?m nghi?m c?a n??c xu?t x? ???c c? quan c� th?m quy?n t?i Vi?t Nam th?a nh?n (b?n g?c ho?c b?n sao c� c�ng ch?ng ho?c h?p ph�p h�a l�nh s?).

d) K? ho?ch gi�m s�t ??nh k? (c� x�c nh?n c?a t? ch?c, c� nh�n);

?) M?u nh�n s?n ph?m l?u h�nh t?i n??c xu?t x? v� nh�n ph? b?ng ti?ng Vi?t (c� x�c nh?n c?a t? ch?c, c� nh�n);

e) M?u s?n ph?m ho�n ch?nh ??i v?i s?n ph?m l?n ??u ti�n nh?p kh?u v�o Vi?t Nam ?? ??i chi?u khi n?p h? s?;

g) Gi?y ??ng k� kinh doanh c� ng�nh ngh? kinh doanh th?c ph?m ho?c ch?ng nh?n ph�p nh�n ??i v?i t? ch?c, c� nh�n nh?p kh?u th?c ph?m (b?n sao c� x�c nh?n c?a t? ch?c, c� nh�n);

h) Gi?y ch?ng nh?n c? s? ?? ?i?u ki?n an to�n th?c ph?m ??i v?i c? s? nh?p kh?u thu?c ??i t??ng ph?i c?p gi?y ch?ng nh?n c? s? ?? ?i?u ki?n an to�n th?c ph?m theo quy ??nh (b?n sao c� x�c nh?n c?a t? ch?c, c� nh�n);

i) Ch?ng ch? ph� h?p ti�u chu?n HACCP ho?c ISO 22000 ho?c t??ng ???ng trong tr??ng h?p t? ch?c, c� nh�n s?n xu?t s?n ph?m c� h? th?ng qu?n l� ch?t l??ng ???c ch?ng nh?n ph� h?p ti�u chu?n HACCP ho?c ISO 22000 ho?c t??ng ???ng (b?n sao c� c�ng ch?ng ho?c b?n sao c� xu?t tr�nh b?n ch�nh ?? ??i chi?u).

+ ??i v?i s?n ph?m s?n xu?t trong n??c, h? s? g?m:

�a) B?n c�ng b? ph� h?p quy ??nh an to�n th?c ph?m, ???c quy ??nh t?i M?u s? 02 ban h�nh k�m theo Ngh? ??nh n�y;

b) B?n th�ng tin chi ti?t v? s?n ph?m, ???c quy ??nh t?i M?u s? 03a ho?c M?u s? 03c ban h�nh k�m theo Ngh? ??nh n�y;

c) K?t qu? ki?m nghi?m s?n ph?m trong v�ng 12 th�ng, g?m c�c ch? ti�u ch?t l??ng ch? y?u, ch? ti�u an to�n do ph�ng ki?m nghi?m ???c c? quan nh� n??c c� th?m quy?n ch? ??nh ho?c ph�ng ki?m nghi?m ??c l?p ???c c�ng nh?n c?p (b?n g?c ho?c b?n sao c� c�ng ch?ng);

d) K? ho?ch ki?m so�t ch?t l??ng ???c x�y d?ng v� �p d?ng theo m?u ???c quy ??nh t?i M?u s? 04 ban h�nh k�m theo Ngh? ??nh n�y (c� x�c nh?n c?a t? ch?c, c� nh�n);

?) K? ho?ch gi�m s�t ??nh k? (c� x�c nh?n c?a t? ch?c, c� nh�n);

e) M?u nh�n s?n ph?m (c� x�c nh?n c?a t? ch?c, c� nh�n);

g) Gi?y ??ng k� kinh doanh c� ng�nh ngh? kinh doanh th?c ph?m ho?c ch?ng nh?n ph�p nh�n ??i v?i t? ch?c, c� nh�n (b?n sao c� x�c nh?n c?a t? ch?c, c� nh�n);

h) Gi?y ch?ng nh?n c? s? ?? ?i?u ki?n an to�n th?c ph?m ??i v?i c? s? thu?c ??i t??ng ph?i c?p gi?y ch?ng nh?n c? s? ?? ?i?u ki?n an to�n th?c ph?m theo quy ??nh (b?n sao c� x�c nh?n c?a t? ch?c, c� nh�n);

i) Ch?ng ch? ph� h?p ti�u chu?n HACCP ho?c ISO 22000 ho?c t??ng ???ng trong tr??ng h?p t? ch?c, c� nh�n s?n xu?t s?n ph?m c� h? th?ng qu?n l� ch?t l??ng ???c ch?ng nh?n ph� h?p ti�u chu?n HACCP ho?c ISO 22000 ho?c t??ng ???ng (b?n sao c� c�ng ch?ng ho?c b?n sao c� xu?t tr�nh b?n ch�nh ?? ??i chi?u).�

N?p h? s? c�ng b? h?p quy

H? s? ph�p l� chung bao g?m:

� Gi?y ??ng k� kinh doanh c� ng�nh ngh? kinh doanh th?c ph?m ho?c ch?ng nh?n ph�p nh�n ??i v?i t? ch?c, c� nh�n (b?n sao c� x�c nh?n c?a t? ch?c, c� nh�n);

� Gi?y ch?ng nh?n c? s? ?? ?i?u ki?n an to�n th?c ph?m ??i v?i c�c c? s? thu?c ??i t??ng ph?i c� gi?y ch?ng nh?n c? s? ?? ?i?u ki?n an to�n th?c ph?m theo quy ??nh (b?n sao c� x�c nh?n c?a t? ch?c, c� nh�n);

� Ch?ng ch? ph� h?p ti�u chu?n HACCP ho?c ISO 22000 ho?c t??ng ???ng trong tr??ng h?p t? ch?c, c� nh�n c� h? th?ng qu?n l� ch?t l??ng ???c ch?ng nh?n ph� h?p ti�u chu?n HACCP ho?c ISO 22000 ho?c t??ng ???ng (b?n sao c� c�ng ch?ng ho?c b?n sao c� xu?t tr�nh b?n ch�nh ?? ??i chi?u).

Xin c?p gi?y ch?ng nh?n c? s? ?? ?i?u ki?n an to�n th?c ph?m

Theo Lu?t An to�n th?c ph?m n?m 2010 t?i ?i?u 36 quy ??nh H? s? xin c?p Gi?y ch?ng nh?n c? s? ?? ?i?u ki?n an to�n th?c ph?m g?m c�:

a) ??n ?? ngh? c?p Gi?y ch?ng nh?n c? s? ?? ?i?u ki?n an to�n th?c ph?m;

b) B?n sao Gi?y ch?ng nh?n ??ng k� kinh doanh;

c) B?n thuy?t minh v? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b?, d?ng c? b?o ??m ?i?u ki?n v? sinh an to�n th?c ph?m theo quy ??nh c?a c? quan qu?n l� nh� n??c c� th?m quy?n;

d) Gi?y x�c nh?n ?? s?c kho? c?a ch? c? s? v� ng??i tr?c ti?p s?n xu?t, kinh doanh th?c ph?m do c? s? y t? c?p huy?n tr? l�n c?p;

?) Gi?y x�c nh?n ?� ???c t?p hu?n ki?n th?c v? an to�n v? sinh th?c ph?m c?a ch? c? s? v� c?a ng??i tr?c ti?p s?n xu?t, kinh doanh th?c ph?m theo quy ??nh c?a B? tr??ng B? qu?n l� ng�nh.

Ngo�i ra, S? Y t? c� tr�ch nhi?m t? ch?c qu?n l� c�ng t�c ti?p nh?n h? s? ??ng k� b?n c�ng b? h?p quy v� c�ng b? ph� h?p quy ??nh an to�n th?c ph?m ??i v?i c�c s?n ph?m s?n xu?t trong n??c c?a t? ch?c, c� nh�n s?n xu?t, kinh doanh s?n ph?m ?� ?�ng tr�n ??a b�n tr? c�c s?n ph?m ?� quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u n�y.

Th?i Gian:

Trong v�ng 7 ng�y l�m vi?c k? t? khi nh?n ?? h? s? h?p l?, c? quan nh� n??c c� th?m quy?n ph?i c?p Gi?y Ti?p nh?n b?n c�ng b? h?p quy

Trong v�ng 15 ng�y l�m vi?c k? t? khi nh?n ?? h? s? h?p l?, c? quan nh� n??c c� th?m quy?n ph?i c?p Gi?y X�c nh?n c�ng b? ph� h?p quy ??nh an to�n th?c ph?m.

Qu� kh�ch h�ng c� kh� kh?n, v??ng m?c li�n quan ??n Th? t?c c�ng b? ph? gia th?c ph?m. Xin vui l�ng li�n h? C�ng ty Lu?t ?�ng Nam H?i ?? ???c t? v?n gi?i quy?t nhanh g?n, ch�nh x�c, hi?u qu? nh?t!

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:  0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dhn@gmail.com
Website: 
 http://luatdongnamhai.com

??a ch?:S? 39, T?p th? C?c C?nh s�t H�nh s?,  Ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN.

C�c b�i vi?t li�n quan:

C�ng b? ch?t l??ng gia v? th?c ph?m

C�ng b? ch?t l??ng n??c ch?m

C�ng b? ch?t l??ng h??ng li?u th?c ph?m