Dịch vụDịch vụ doanh nghiệpDoanh nghiệpHồ sơ giấy phép

Một số lưu ý quan trọng trong hồ sơ xin giấy phép an toàn thực phẩm

58views

S?n xu?t v� kinh doanh th?c ph?m ?�i h?i ch? c? s? ph?i l�m h? s? xin c?p gi?y ph�p ?? ?i?u ki?n v? sinh an to�n th?c ph?m. Tuy nhi�n, khi chu?n b? h? s?, ch? c? s? c?n l?u � m?t s? n?i dung ?? tr�nh vi?c h? s? b? tr? l?i c?ng nh? ph?i b? sung hay s?a ??i h? s? g�y l�ng ph� th?i gian.

M?t s? l?u � quan tr?ng trong h? s? xin gi?y ph�p an to�n th?c ph?m

Th�ng th??ng, m?t b? h? s? xin c?p gi?y ph�p ?? ?i?u ki?n v? sinh an to�n th?c ph?m g?m c� 7 lo?i gi?y ch�nh, bao g?m:

 1. ??n ?? ngh?,
 2. Gi?y ch?ng nh?n ??ng k� kinh doanh,
 3. B?n v? s? ?? m?t b?ng c? s?,
 4. S? ?? quy tr�nh ch? anabolic steroid online shop bi?n, b?o qu?n, v?n chuy?n, b�y b�n th?c ph?m,
 5. B?n k� v? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b?, d?ng c? c?a c? s?,
 6. Gi?y x�c nh?n ki?n th?c,
 7. Gi?y kh�m s?c kh?e.

? m?i lo?i gi?y t? n�y, c?n l?u � nh?ng v?n ?? sau ?�y:

 1. ??n ?? ngh?: L�m theo m?u, c� ch? k� v� ?�ng d?u c?a ch? c? s?. Trong ??n c?n ghi r� ??a ch? tr? s? ch�nh v� ??a ch? c? s? kinh doanh. N?u hai ??a ch? n�y tr�ng nhau v?n ph?i ghi c? hai, kh�ng ???c b? s�t.
 2. Gi?y ch?ng nh?n ??ng k� kinh doanh: b?n ph� t� c�ng ch?ng ho?c ch?ng th?c ho?c b?n sao c� ?�ng d?u v� ch? k� c?a ch? c? s?. Gi�p lai gi?a c�c trang n?u c� t? 2 trang tr? l�n.
 3. B?n v? s? ?? m?t b?ng c? s?: V? m?t c?t c?a di?n t�ch c? s? theo h�nh chi?u t? tr�n xu?ng, gi?ng b?n ?? ??a ch�nh. Trong b?n v? n�u r� v? tr� t?ng khu, ?? v?t ?? v� c�c khu l�n c?n. S? ?? tu�n th? quy tr�nh m?t chi?u.
 4. S? ?? quy tr�nh ch? bi?n, b?o qu?n, v?n chuy?n, b�y b�n th?c ph?m: Tr�nh b�y d??i d?ng s? ?? h�nh c�y v� theo nguy�n t?c m?t chi?u.
 5. B?n k� v? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b?, d?ng c? c?a c? s?: Ch? r� v? tr� ??a l�, m�i tr??ng, c�c trang thi?t b?, d?ng c? v� t�nh tr?ng c?a ch�ng, h? th?ng ?i?n n??c, th�ng gi�, c?ng r�nh,�
 6. Gi?y x�c nh?n ki?n th?c: Tr??c ?� ch? c? s? ph?i l�m h? s? ?? ngh? xin x�c nh?n ki?n th?c v? an to�n th?c ph?m c?a ch? c? s? v� ng??i tr?c ti?p s?n xu?t, ch? bi?n, kinh doanh th?c ph?m. Gi?y x�c nh?n ki?n th?c c� th? n?p b?n sao c�ng ch?ng, ch?ng th?c ho?c b?n sao co? xa?c nh�?n cu?a c? s?? k� v� ?�ng d?u.
 7. Gi?y kh�m s?c kh?e: ch? c? s? v� ng??i tr?c ti?p s?n xu?t, ch? bi?n, kinh doanh th?c ph?m ph?i ?i kh�m s?c kh?e t?i c�c b?n vi?n ?a khoa c?p qu?n, huy?n tr? l�n. Lo?i gi?y kh�m s?c kh?e kh? A3, c� ?nh th? gi�p lai.

M?i l?nh v?c s?n xu?t, ch? bi?n, kinh doanh th?c ph?m ?�i h?i th�m m?t s? c�c lo?i gi?y t? kh�c n?a. ?? h? s? c?a b?n ???c ch?p nh?n v� kh�ng b? tr? l?i ?? ho�n thi?n, k�o d�i th?i gian xin c?p gi?y ph�p, b?n c?n ki?m tra k� c�c ??u m?c c?ng nh? n?i dung b�n trong ?�. N?u c�n b?n kho?n v? th? t?c n�y, li�n h? v?i ch�ng t�i ?? ???c t? v?n v� ??i di?n ph�p l�.

C�ng ty Lu?t ?�ng Nam H?i t? h�o l� m?t trong nh?ng ??n v? t? v?n ph�p lu?t uy t�n v� cung c?p nh?ng d?ch v? t?t nh?t trong l?nh v?c xin gi?y ph�p an to�n v? sinh th?c ph?m nh?m gi�p kh�ch h�ng ti?t ki?m ???c chi ph� c?ng nh? th?i gian qu� b�u. Kh�ch h�ng khi ??n v?i Lu?t ?�ng Nam H?i s? ???c h? tr? t? v?n v� gi?i ?�p th?c m?c v? th? t?c h? s? m?t c�ch c? th?.

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:  0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dhn@gmail.com
Website: 
 http://luatdongnamhai.com

??a ch?:S? 39, T?p th? C?c C?nh s�t H�nh s?,  Ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN.

C�c b�i vi?t li�n quan: