Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp (một phần của quyền sở hữu trí tuệ). CDĐL được thể hiện dưới dạng từ ngữ, dấu hiệu,…

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN

??ng k� s�ng ch?�l� l� th? t?c ?? ch? ??ng k� s? h?u b?o h? gi?i ph�p k? thu?t d??i d?ng s?n ph?m ho?c quy tr�nh, ??ng k� b?o h? s�ng ch? ph?i�c� t�nh m?i,…