Dịch vụHồ sơ giấy phépHồ sơ nhãn hiệu

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN

53views

??ng k� s�ng ch?�l� l� th? t?c ?? ch? ??ng k� s? h?u b?o h? gi?i ph�p k? thu?t d??i d?ng s?n ph?m ho?c quy tr�nh, ??ng k� b?o h? s�ng ch? ph?i�c� t�nh m?i, tr�nh ?? s�ng t?o, v� c� kh? n?ng �p d?ng c�ng nghi?p.?? ??ng k� b?o h? s�ng ch? th� tr??c h?t c?n x�c ??nh ???c c�c ??i t??ng ???c ph�p lu?t c�ng nh?n v� c� th? ti?n h�nh n?p ??n ??ng k� s�ng ch??

D?ch v? ??ng k� s�ng ch? ??c quy?n

??i t??ng thu?c ph?m vi b?o h? s�ng ch? kh�ng bao g?m:
+ Ph�t minh, l� thuy?t khoa h?c, ph??ng ph�p to�n h?c;
+ S? ??, k? ho?ch, quy t?c v� ph??ng ph�p ?? th?c hi?n c�c ho?t ??ng tr� �c, hu?n luy?n v?t nu�i, th?c hi?n tr� ch?i, kinh doanh; ch??ng tr�nh m�y t�nh;
+ C�ch th?c th? hi?n th�ng tin;
+ Gi?i ph�p ch? mang ??c t�nh th?m m?;
+ Gi?ng th?c v?t, gi?ng ??ng v?t;
+ Quy tr�nh s?n xu?t th?c v?t, ??ng v?t ch? y?u mang b?n ch?t sinh h?c m� kh�ng ph?i l� quy tr�nh vi sinh;
+ Ph??ng ph�p ph�ng ng?a, ch?n ?o�n v� ch?a b?nh cho ng??i v� ??ng v?t.

T�i li?u beyond bodybuilding pdf cung c?p ??ng k� s�ng ch?:
+ M� t? s�ng ch?
+ B?n v? k? thu?t, ?nh ch?p c?a s�ng ch?
+ Th�ng tin ng??i n?p ??n
+ Th�ng tin c?a t�c gi?
+ Gi?y ?y quy?n (G?i l?i khi nh?n ???c y�u c?u)

D?ch v? ??ng k� s�ng ch?�??c quy?n C�ng ty Lu?t ?�ng Nam H?i:
+�T? v?n, tra c?u�?�nh gi� kh? n?ng ??ng k� c� ??ng k� s�ng ch?�t?i Vi?t Nam v� N??c Ngo�i ???c kh�ng?
+ So?n th?o h? s? ??ng k� s�ng ch?
+ Thay m?t n?p ??n ??ng k� s�ng ch? t?i C?c S? H?u Tr� Tu?
+ Theo d�i h? s? cho t?i khi c� k?t qu?
+ Theo d�i tr? l?i c�c c�ng v?n, � ki?n ph?n ??i
+ Nh?n v� b�n giao gi?y ch?ng nh?n ??ng k� s�ng ch?
+ Ti?n h�nh c�c th? t?c, Gia H?n, Chuy?n nh??ng, X? l� vi ph?m s�ng ch?.

N?u qu� kh�ch c� b?t k? c�c v??ng m?c li�n quan ??n d?ch v? ??ng k� s�ng ch? ??c quy?n c?a ch�ng t�i, xin vui l�ng li�n h? v?i�C�ng ty Lu?t TNHH ?�ng Nam H?i�?? ???c t? v?n gi?i ?�p.

??a ch?:S? 39, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y ��HN

Hotline:��0976504831/ 0939958886

Email:�luatdongnamhai.dnh@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

C�c b�i vi?t li�n quan:

1 Comment

Comments are closed.