//Trình tự, thủ tục xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Trình tự, thủ tục xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Sau khi trung t�m ngo?i ng? ?� ???c th�nh l?p v� ?�p ?ng ?? c�c ?i?u ki?n v? nh�n vi�n, c? s? v?t ch?t ?? theo quy ?inh c?n ph?i xin th�m gi?y ph�p ho?t ??ng ?? ???c kinh doanh.

Tr�nh t?, th? t?c xin c?p ph�p ho?t ??ng trung t�m ngo?i ng?

  1. Th?m quy?n c?p ph�p ho?t ??ng

a) Gi�m ??c S? Gi�o d?c v� ?�o t?o quy?t ??nh cho ph�p ho?t ??ng gi�o d?c ??i v?i trung t�m ngo?i ng?, tin h?c tr?c thu?c; c�c trung t�m ngo?i ng?, tin h?c thu?c ??i h?c, h?c vi?n, tr??ng ??i h?c, tr??ng cao ??ng s? ph?m n?m ngo�i khu�n vi�n c?a tr??ng v� c�c trung t�m ngo?i ng?, tin h?c c?a t? ch?c x� h?i, t? ch?c x� h?i – ngh? nghi?p, t? ch?c kinh t? ???c ph�p lu?t cho ph�p th�nh l?p c�c trung t�m ?�o t?o tr?c thu?c;

b) Gi�m ??c ??i h?c, h?c vi?n; hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c, tr??ng cao ??ng quy?t ??nh cho ph�p ho?t ??ng gi�o d?c ??i v?i trung t�m ngo?i ng?, tin h?c ho?t ??ng trong khu�n vi�n c?a tr??ng.

2. H? s? ?? ngh? c?p ph�p ho?t ??ng trung t�m ngo?i ng?bao g?m:

  • T? tr�nh ?? ngh? c?p ph�p ho?t ??ng gi�o d?c;
  • Quy?t ??nh th�nh l?p trung t�m do ng??i c� th?m quy?n c?p;
  • N?i quy ho?t ??ng gi�o d?c c?a trung t�m;
  • B�o c�o v? trang thi?t b? l�m vi?c c?a v?n ph�ng; l?p h?c, ph�ng th?c h�nh, c? s? ph?c v? ?�o t?o trong ?� ph?i c� v?n b?n ch?ng minh v? quy?n s? d?ng h?p ph�p ??t, nh�; ngu?n kinh ph� b?o ??m ho?t ??ng c?a trung t�m;
  • Ch??ng tr�nh, gi�o tr�nh, t�i li?u d?y h?c;
  1. Danh s�ch tr�ch ngang ??i ng? c�n b? qu?n l�, gi�o vi�n tham gia gi?ng d?y;
  2. C�c quy ??nh v? h?c ph�, l? ph�;
  3. Ch?ng ch? s? c?p cho h?c vi�n khi k?t th�c kh�a h?c.

3. Tr�nh t? th?c hi?n th? t?c xin c?p gi?y ph�p trung t�m ngo?i ng?

– B??c 1: Doanh nghi?p, t? ch?c ??ng k� ho?t ??ng trung t�m ngo?i ng? n?p h? s? t?i b? ph?n m?t c?a S? gi�o d?c v� ?�o t?o.

– B??c 2: Trong th?i h?n 05 ng�y l�m vi?c, k? t? ng�y nh?n h? s?, ng??i c� th?m quy?n quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u n�y ti?p nh?n h? s?. N?u h? s? ch?a ?�ng quy ??nh th� th�ng b�o b?ng v?n b?n nh?ng n?i dung c?n ch?nh s?a, b? sung cho trung t�m;

– B??c 3: Trong th?i h?n 10 ng�y l�m vi?c, k? t? ng�y nh?n ???c h? s? ?�ng quy ??nh, ng??i c� th?m quy?n quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u n�y ph?i h?p v?i c�c c? quan, ??n v? c� li�n quan t? ch?c th?m ??nh tr�n th?c t? kh? n?ng ?�p ?ng c�c ?i?u ki?n theo quy ??nh v� ghi k?t qu? v�o bi�n b?n th?m ??nh;

– B??c 4: Trong th?i h?n 05 ng�y l�m vi?c, k? t? ng�y c� k?t qu? th?m ??nh, ng??i c� th?m quy?n quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 49 ngh? ??nh ngh? ?inh 46/2017/N?-CP quy?t ??nh cho ph�p trung t�m ho?t ??ng gi�o d?c. N?u ch?a quy?t ??nh cho ph�p ho?t ??ng gi�o d?c th� c� v?n b?n th�ng b�o cho trung t�m n�u r� l� do.

Tr�n ?�y l� n?i dung t? v?n c?a Lu?t ?�ng Nam H?i v? Tr�nh t?, th? t?c xin c?p ph�p ho?t ??ng trung t�m ngo?i ng?. M?i th?c m?c xin vui l�ng li�n h?:

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline: 0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dnh@gmai.com
Website: http://luatdongnamhai.com.

??a ch?: S? shop anabolics 39, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN

C�c b�i vi?t li�n quan: