Cầm cố tài sản là gì?

Trong thực tế khi các bên có nghĩa vụ đối với nhau thường áp dụng một biện pháp nào đó để đảm bảo quyền lợi cho người có quyền. Cầm cố tài sản là một…

Hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng môi giới thương mại là gì? Nội dung, hình thức của hợp đồng môi giới thương mại như thế nào? Các bên có quyền lợi nghĩa vụ ra làm sao? Hợp đồng môi…