Dịch vụDoanh nghiệpLuật sư tư vấnTư vấn doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệp

Những rủi ro khi góp vốn vào công ty cổ phần bằng hợp đồng góp vốn khi công ty phá sản hoặc vỡ nợ (Phần 2)

61views

Nh?ng r?i ro khi g�p v?n v�o c�ng ty c? ph?n b?ng h?p ??ng g�p v?n khi c�ng ty ph� s?n ho?c v? n? (Ph?n 2)

II.� Nh?ng r?i ro c� th? x?y ra:

1.R?i ro h?p ??ng v� hi?u

Th�nh vi�n g�p v?n v�o c�ng ty c? ph?n d??i d?ng h?p ??ng g�p v?n ph?i ?? b�n nh?n g�p v?n l� c�ng ty ch? kh�ng ???c l� c� nh�n . Tr??ng h?p n?u b?n ?? h?p ??ng g�p v?n l� c� nh�n th� ?�y l� tr??ng h?p g�p v?n h?p t�c gi?a 2 c� nh�n v?i nhau. V� trong tr??ng h?p kh�ng nh?n ???c s? ??ng � c?a ??i H?i ??ng c? ?�ng ho?c H?i ??ng qu?n tr? th� h?p ??ng g�p v?n n�y kh�ng c� gi� tr? v? m?t ph�p l�.

2.R?i ro v? quy?n ki?m tra s? s�ch t�i ch�nh

Trong h?p ??ng g�p v?n ?i?u kho?n quan tr?ng nh?t l� quy ??nh cho ph�p ng??i g�p v?n c� quy?n ki?m tra s? s�ch t�i ch�nh. Tr??ng h?p b�n nh?n g�p v?n c� h�nh vi vi ph?m ph�p lu?t khi?n cho tr�n s? s�ch ch?ng t? kh�ng c� l?i nhu?n th� ng??i g�p v?n s? kh�ng ???c chia c? t?c.

3.R?i ro khi c�ng ty ph� s?n ho?c v? n?

Trong h?p ??ng g�p v?n kh�ng pregnyl online quy ??nh quy?n l?i c?a ng??i g�p v?n khi c�ng ty ph� s?n ho?c v? n?. Vi?c gi?i th? c�ng ty l� do ??i h?i ??ng c? ?�ng quy?t ??nh. M� trong c�ng ty c? ph?n, c�c c? ?�ng c� th? chuy?n nh??ng c? ph?n t? do cho nhau. V� v?y quy?t ??nh c?a ??i h?i ??ng c? ?�ng c� th? thay ??i b?t c? l�c n�o. V?y n�n khi c�ng ty gi?i th? ho?c ph� s?n ?nh h??ng tr?c ti?p ??n quy?n l?i c?a ng??i g�p v?n, trong h?p ??ng g�p v?n c?n quy ??nh nh?ng ?i?u kho?n c? th? nh? sau:

  • Tr??ng h?p c�ng ty gi?i th? th� tr??c khi th?c hi?n th? t?c gi?i th? t?i c? quan nh� n??c c� th?m quy?n, c�ng ty c?n th�ng b�o cho c�c c? ?�ng v� ph?i b?i th??ng ho?c ho�n tr? m?t s? ti?n cho ng??i g�p v?n.
  • Tr??ng h?p c�ng ty ph� s?n th� s? ti?n g�p v?n c?a b?n v�o c�ng ty s? ???c coi nh? ngh?a v? c?a c�ng ty ??i v?i c�c ch? n? v� ???c th?c hi?n theo quy ??nh c?a Lu?t Ph� s?n.
  • Trong h?p ??ng kh�ng quy ??nh tr??ng h?p sau n�y c�c c? ?�ng chuy?n nh??ng c? ph?n cho ng??i kh�c ho?c ng??i qu?n l� c�ng ty thay ??i m� l�m cho h?p ??ng g�p v?n v� hi?u ?nh h??ng tr?c ti?p ??n quy?n l?i c?a ng??i g�p v?n m� kh�ng ph?i do l?i c?a ng??i g�p v?n. V� v?y n�n quy ??nh ?i?u kho?n chi ti?t v? ngh?a v? b?i th??ng c?a c�ng ty c? ph?n cho ng??i g�p v?n trong tr??ng h?p n�y.
  • Trong h?p ??ng kh�ng quy ??nh v? tr??ng h?p c�c b�n ???c quy?n ??n ph??ng ch?m d?t h?p ??ng khi m?t trong hai b�n c� vi ph?m ngh?a v? ho?c kh�ng th?c hi?n ?�ng cam k?t trong h?p ??ng; ho?c quy ??nh tr??ng h?p b�n ng??i g�p v?n ???c ??n ph??ng ch?m d?t h?p ??ng nh?ng ph?i b�o tr??c cho C�ng ty m?t th?i gian h?p l� khi th?y C�ng ty l�m ?n kh�ng c� l�i m� ch? th?y trong h?p ??ng quy ??nh tr??ng h?p ng??i g�p v?n ???c r�t v?n ho?c chuy?n nh??ng khi h?t th?i h?n g�p v?n. Do v?y, ng??i g�p v?n n�n b? sung quy ??nh n�y trong H?p ??ng ?? b?o v? quy?n l?i cho b�n g�p v?n.

Tr�n ?�y l� n?i dung t? v?n c?a�Lu?t ?�ng Nam H?i�v? nh?ng r?i ro khi tham gia g�p v?n v�o c�ng ty c? ph?n. M?i th?c m?c xin vui l�ng li�n h?:

??a ch?:S? 39, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y ��HN

Hotline:��0976504831/ 0939958886

Email:�luatdongnamhai.dnh@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

C�c b�i vi?t c� li�n quan:

1 Comment

Comments are closed.