Dịch vụDoanh nghiệpLuật sư tư vấnTư vấn doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệp

Những rủi ro khi góp vốn vào công ty cổ phần bằng hợp đồng góp vốn khi công ty phá sản hoặc vỡ nợ (Phần 1)

53views
G�p v?n l� ho?t ??ng kh� s�i ??ng v� di?n ra ph? bi?n trong ??i s?ng doanh nghi?p. V?y g�p v?n l� g� v� g�p v?n c� mang nhi?u r?i ro kh�ng? B�i vi?t t? v?n c?a�Lu?t ?�ng Nam H?i�s? cung c?p cho b?n ??c nhi?u h?n th�ng tin ph�p l� c?a ho?t ??ng n�y.

Nh?ng r?i ro khi g�p v?n v�o c�ng ty c? ph?n b?ng h?p ??ng g�p v?n khi c�ng ty ph� s?n ho?c v? n? (Ph?n 1)

?? gi�p b?n ??c c� c�i nh�n t?ng qu�t v? ho?t ??ng g�p v?n c?ng nh? nh?ng r?i ro ti?m ?n c?a ho?t ??ng n�y,�Lu?t�?�ng Nam H?i�??a ra nh?ng th�ng tin kh�i qu�t chung v? g�p v?n.

G�p v?n l� vi?c c? ?�ng (ho?c th�nh vi�n) chuy?n nh??ng t�i s?n c?a m�nh v�o c�ng ty, ?? australian steroid tr? th�nh ch? s? h?u ho?c ??ng ch? s? h?u c?a c�ng ty .

I.� C�c b??c v� quy tr�nh c?a g�p v?n:

B??c 1: X�c ??nh ??i t??ng g�p v?n.

T?t c? c�c t? ch?c l� ph�p nh�n, doanh nghi?p c� v?n ??u t? n??c ngo�i, kh�ng ph�n bi?t n?i ??ng k� tr? s? ch�nh v� m?i c� nh�n kh�ng ph�n bi?t qu?c t?ch v� n?i c? tr�, n?u kh�ng thu?c ?i?u 13 c?a Lu?t Doanh nghi?p, th� ??u c� quy?n g�p v?n, mua c? ph?n v?i m?c kh�ng h?n ch? t?i doanh nghi?p, tr? c�c tr??ng h?p sau ?�y:

 1. Ng??i ??ng ??u, c?p ph� c?a ng??i ??ng ??u c? quan, v?/ch?ng c?a ng??i ?� kh�ng ???c ph�p g�p v?n v�o doanh nghi?p ho?t ??ng trong ph?m vi ng�nh ngh? m� ng??i ?� tr?c ti?p qu?n l�( c? quan nh� n??c), c�c ng�nh ngh? kh�c th� ???c quy?n g�p v?n.
 2. C�ng ch?c kh�ng th? g�p v?n v�o c�ng ty tr�ch nhi?m h?u h?n v� ng??i g�p v?n ???ng nhi�n l� ch? s? h?u v� ng??i qu?n l� c�ng ty.
 3. C�ng ch?c ch? ???c g�p v?n v�o c�ng ty c? ph?n v?i t? c�ch l� th�nh vi�n m� kh�ng n?m trong H?i ??ng qu?n tr?, ???c g�p v?n v�o c�ng ty h?p danh d??i h�nh th?c l� th�nh vi�n g�p v?n.

B??c 2: X�c ??nh lo?i t�i s?n g�p v?n

T�i s?n g�p v?n v? nguy�n t?c l� t?t c? c�c t�i s?n ???c ph�p l?u th�ng tr�n th? tr??ng. Tuy nhi�n, tr�n th?c t? t�i s?n g�p v?n c� th? l� m?t trong c�c t�i s?n sau:

 • Ti?n
 • Ngo?i t? t? do chuy?n ??i, v�ng.
 • Gi� tr? quy?n s? d?ng ??t.
 • Gi� tr? quy?n s? h?u tr� tu?, c�ng ngh?, b� quy?t k? thu?t�

??i v?i t�i s?n l� quy?n s? d?ng ??t, ng??i g�p v?n ph?i:

 • L� ng??i c� quy?n s? d?ng ??t h?p ph�p, ???c c?p gi?y ch?ng nh?n.
 • Tr??c khi g�p v?n v�o c�ng ty, ng??i chuy?n ??i ph?i l�m th? t?c chuy?n quy?n s? d?ng ??t t?i c? quan nh� n??c c� th?m quy?n, kh�ng ph?i ch?u l? ph� tr??c b?.

B??c 3: ??nh gi� t�i s?n g�p v?n

 • T?t c? c�c c? ?�ng, th�nh vi�n H?i ??ng qu?n tr? c� quy?n ??nh gi� theo nguy�n t?c nh?t tr� ho?c theo m?t t? ch?c chuy�n nghi?p ??nh gi�. Kh�ng b?t bu?c ph?i c� x�c nh?n c?a c? quan nh� n??c ho?c t? ch?c ??nh gi�.
 • Khi c� th�nh vi�n m?i g�p v?n ho?c khi c� y�u c?u ??nh gi� l?i t�i s?n g�p v?n, ng??i ??nh gi� ph?i l� H?i ??ng th�nh vi�n/H?i ??ng qu?n tr?.
 • N?u ??nh gi� cao h?n so v?i gi� th?c t? t?i th?i ?i?m g�p v?n, ng??i g�p v?n v� ng??i ??nh gi� ph?i g�p ?? s? v?n nh? ?� ???c ??nh gi�. N?u g�y thi?t h?i cho ng??i kh�c th� ph?i li�n ??i b?i th??ng tr�ch nhi?m.

B??c 4: C?p gi?y ch?ng nh?n g�p v?n

Ng??i ??i di?n theo ph�p lu?t c?a c�ng ty ph?i th�ng b�o b?ng v?n b?n ti?n ?? g�p v?n ??ng k� t?i c? quan ??ng� k� kinh doanh trong th?i h?n 15 ng�y, k? t? ng�y cam k?t g�p v?n v� ch?u tr�ch nhi?m c� nh�n v? c�c thi?t h?i c?a c�ng ty v� c?a ng??i kh�c n?u nh? th�ng b�o ch?m tr? ho?c th�ng b�o kh�ng ch�nh x�c, ??y ??, thi?u trung th?c.

??i v?i c�ng ty c? ph?n: sau khi ?� g�p ?? ph?n v?n c?a m�nh v�o c�ng ty, c�ng ty c?p c? phi?u theo y�u c?u c?a c? ?�ng. C? phi?u c� th? ???c c?p d??i d?ng ch?ng ch? do c�ng ty ph�t h�nh ho?c b�t to�n x�c nh?n quy?n s? h?u m?t s? c? ph?n c?a c�ng ty. C? phi?u ph?i ???c ??ng k� t?i s? ??ng k� c? ?�ng ?? x�c l?p quy?n v� ngh?a v? c?a c�c c? ?�ng.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �(c�n ti?p)

Li�n h? t? v?n:

Hotline:��0976504831/ 0939958886

??a ch?:S? 39, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y ��HN

Email:�luatdongnamhai.dnh@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

C�c b�i vi?t c� li�n quan: