//Những rủi ro khi góp vốn vào công ty cổ phần bằng hợp đồng góp vốn khi công ty phá sản hoặc vỡ nợ (Phần 1)

Những rủi ro khi góp vốn vào công ty cổ phần bằng hợp đồng góp vốn khi công ty phá sản hoặc vỡ nợ (Phần 1)

G�p v?n l� ho?t ??ng kh� s�i ??ng v� di?n ra ph? bi?n trong ??i s?ng doanh nghi?p. V?y g�p v?n l� g� v� g�p v?n c� mang nhi?u r?i ro kh�ng? B�i vi?t t? v?n c?a�Lu?t ?�ng Nam H?i�s? cung c?p cho b?n ??c nhi?u h?n th�ng tin ph�p l� c?a ho?t ??ng n�y.

Nh?ng r?i ro khi g�p v?n v�o c�ng ty c? ph?n b?ng h?p ??ng g�p v?n khi c�ng ty ph� s?n ho?c v? n? (Ph?n 1)

?? gi�p b?n ??c c� c�i nh�n t?ng qu�t v? ho?t ??ng g�p v?n c?ng nh? nh?ng r?i ro ti?m ?n c?a ho?t ??ng n�y,�Lu?t�?�ng Nam H?i�??a ra nh?ng th�ng tin kh�i qu�t chung v? g�p v?n.

G�p v?n l� vi?c c? ?�ng (ho?c th�nh vi�n) chuy?n nh??ng t�i s?n c?a m�nh v�o c�ng ty, ?? australian steroid tr? th�nh ch? s? h?u ho?c ??ng ch? s? h?u c?a c�ng ty .

I.� C�c b??c v� quy tr�nh c?a g�p v?n:

B??c 1: X�c ??nh ??i t??ng g�p v?n.

T?t c? c�c t? ch?c l� ph�p nh�n, doanh nghi?p c� v?n ??u t? n??c ngo�i, kh�ng ph�n bi?t n?i ??ng k� tr? s? ch�nh v� m?i c� nh�n kh�ng ph�n bi?t qu?c t?ch v� n?i c? tr�, n?u kh�ng thu?c ?i?u 13 c?a Lu?t Doanh nghi?p, th� ??u c� quy?n g�p v?n, mua c? ph?n v?i m?c kh�ng h?n ch? t?i doanh nghi?p, tr? c�c tr??ng h?p sau ?�y:

 1. Ng??i ??ng ??u, c?p ph� c?a ng??i ??ng ??u c? quan, v?/ch?ng c?a ng??i ?� kh�ng ???c ph�p g�p v?n v�o doanh nghi?p ho?t ??ng trong ph?m vi ng�nh ngh? m� ng??i ?� tr?c ti?p qu?n l�( c? quan nh� n??c), c�c ng�nh ngh? kh�c th� ???c quy?n g�p v?n.
 2. C�ng ch?c kh�ng th? g�p v?n v�o c�ng ty tr�ch nhi?m h?u h?n v� ng??i g�p v?n ???ng nhi�n l� ch? s? h?u v� ng??i qu?n l� c�ng ty.
 3. C�ng ch?c ch? ???c g�p v?n v�o c�ng ty c? ph?n v?i t? c�ch l� th�nh vi�n m� kh�ng n?m trong H?i ??ng qu?n tr?, ???c g�p v?n v�o c�ng ty h?p danh d??i h�nh th?c l� th�nh vi�n g�p v?n.

B??c 2: X�c ??nh lo?i t�i s?n g�p v?n

T�i s?n g�p v?n v? nguy�n t?c l� t?t c? c�c t�i s?n ???c ph�p l?u th�ng tr�n th? tr??ng. Tuy nhi�n, tr�n th?c t? t�i s?n g�p v?n c� th? l� m?t trong c�c t�i s?n sau:

 • Ti?n
 • Ngo?i t? t? do chuy?n ??i, v�ng.
 • Gi� tr? quy?n s? d?ng ??t.
 • Gi� tr? quy?n s? h?u tr� tu?, c�ng ngh?, b� quy?t k? thu?t�

??i v?i t�i s?n l� quy?n s? d?ng ??t, ng??i g�p v?n ph?i:

 • L� ng??i c� quy?n s? d?ng ??t h?p ph�p, ???c c?p gi?y ch?ng nh?n.
 • Tr??c khi g�p v?n v�o c�ng ty, ng??i chuy?n ??i ph?i l�m th? t?c chuy?n quy?n s? d?ng ??t t?i c? quan nh� n??c c� th?m quy?n, kh�ng ph?i ch?u l? ph� tr??c b?.

B??c 3: ??nh gi� t�i s?n g�p v?n

 • T?t c? c�c c? ?�ng, th�nh vi�n H?i ??ng qu?n tr? c� quy?n ??nh gi� theo nguy�n t?c nh?t tr� ho?c theo m?t t? ch?c chuy�n nghi?p ??nh gi�. Kh�ng b?t bu?c ph?i c� x�c nh?n c?a c? quan nh� n??c ho?c t? ch?c ??nh gi�.
 • Khi c� th�nh vi�n m?i g�p v?n ho?c khi c� y�u c?u ??nh gi� l?i t�i s?n g�p v?n, ng??i ??nh gi� ph?i l� H?i ??ng th�nh vi�n/H?i ??ng qu?n tr?.
 • N?u ??nh gi� cao h?n so v?i gi� th?c t? t?i th?i ?i?m g�p v?n, ng??i g�p v?n v� ng??i ??nh gi� ph?i g�p ?? s? v?n nh? ?� ???c ??nh gi�. N?u g�y thi?t h?i cho ng??i kh�c th� ph?i li�n ??i b?i th??ng tr�ch nhi?m.

B??c 4: C?p gi?y ch?ng nh?n g�p v?n

Ng??i ??i di?n theo ph�p lu?t c?a c�ng ty ph?i th�ng b�o b?ng v?n b?n ti?n ?? g�p v?n ??ng k� t?i c? quan ??ng� k� kinh doanh trong th?i h?n 15 ng�y, k? t? ng�y cam k?t g�p v?n v� ch?u tr�ch nhi?m c� nh�n v? c�c thi?t h?i c?a c�ng ty v� c?a ng??i kh�c n?u nh? th�ng b�o ch?m tr? ho?c th�ng b�o kh�ng ch�nh x�c, ??y ??, thi?u trung th?c.

??i v?i c�ng ty c? ph?n: sau khi ?� g�p ?? ph?n v?n c?a m�nh v�o c�ng ty, c�ng ty c?p c? phi?u theo y�u c?u c?a c? ?�ng. C? phi?u c� th? ???c c?p d??i d?ng ch?ng ch? do c�ng ty ph�t h�nh ho?c b�t to�n x�c nh?n quy?n s? h?u m?t s? c? ph?n c?a c�ng ty. C? phi?u ph?i ???c ??ng k� t?i s? ??ng k� c? ?�ng ?? x�c l?p quy?n v� ngh?a v? c?a c�c c? ?�ng.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �(c�n ti?p)

Li�n h? t? v?n:

Hotline:��0976504831/ 0939958886

??a ch?:S? 39, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y ��HN

Email:�luatdongnamhai.dnh@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

C�c b�i vi?t c� li�n quan: