Quy định về cưỡng chế thu hồi đất

C??ng ch? thu h?i ??t�l� bi?n ph�p ch? ???c �p d?ng trong nh?ng tr??ng h?p nh?t ??nh m� kh�ng th? t�y ti?n, b?i quy?t ??nh thu h?i ??t l� m?t quy?t ??nh th??ng ???c coi…