Dịch vụGiải quyết tranh chấpLuật sư tranh tụngTư vấn đất đai

Quy định về cưỡng chế thu hồi đất

77views

C??ng ch? thu h?i ??t�l� bi?n ph�p ch? ???c �p d?ng trong nh?ng tr??ng h?p nh?t ??nh m� kh�ng th? t�y ti?n, b?i quy?t ??nh thu h?i ??t l� m?t quy?t ??nh th??ng ???c coi l� �nh?y c?m�, li�n quan ??n quy?n l?i s�t s??n c?a ng??i d�n. B�i vi?t d??i ?�y c?a Lu?t ?�ng Nam H?i xin ??a ra m?t s? th�ng tin li�n quan ??n ?i?u ki?n c?ng nh? tr�nh t? th? t?c c??ng ch? thu h?i ??t.

I.� ?i?u ki?n ?? th?c hi?n vi?c c??ng ch? thu h?i ??t

Khi c� quy?t ??nh thu h?i ??t t? ch?c b?i th??ng, gi?i ph�ng m?t b?ng v� ?y ban nh�n d�n x� s? ti?n h�nh b?i th??ng, h? tr?, t�i ??nh c? cho ng??i d�n sau ?� s? gi?i ph�ng m?t b?ng. Trong tr??ng h?p c�c h? gia ?�nh, c� nh�n c� ??t kh�ng ??ng � ph??ng �n b?i th??ng v� kh�ng ??ng � b�n giao ??t ?? gi?i ph�ng m?t b?ng th� t? ch?c b?i th??ng, gi?i ph�ng m?t b?ng v� ?y ban nh�n d�n x� ph?i ti?n h�nh gi?i th�ch, v?n ??ng. Trong tr??ng h?p kh�ng v?n ??ng ???c th� ti?n h�nh c??ng ch? khi ?? c�c ?i?u ki?n sau:

��Ng??i c� ??t thu h?i kh�ng ch?p h�nh quy?t ??nh thu h?i ??t sau khi ?y ban nh�n d�n c?p x�, ?y ban M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam c?p x� n?i c� ??t thu h?i v� t? ch?c l�m nhi?m v? b?i th??ng, gi?i ph�ng m?t b?ng ?� v?n ??ng, thuy?t ph?c;

��Quy?t ??nh c??ng ch? th?c hi?n quy?t ??nh thu h?i ??t ?� ???c ni�m y?t c�ng khai t?i tr? s? ?y ban nh�n d�n c?p x�, ??a ?i?m sinh ho?t chung c?a khu d�n c? n?i c� ??t thu h?i;

��Quy?t ??nh c??ng ch? �th?c hi?n quy?t ??nh thu h?i ??t ?� c� hi?u l?c thi h�nh;

��Ng??i b? c??ng ch? ?� nh?n ???c quy?t ??nh c??ng ch? th?c hi?n quy?t ??nh thu h?i ??t c� hi?u l?c thi h�nh.

M?i tr??ng h?p kh�ng tu�n th? quy ??nh tr�n ??u l� vi ph?m ph�p lu?t.

II.� Tr�nh t?, th? t?c th?c hi?n vi?c c??ng ch? thu�h?i ??t

1. C? quan c� th?m quy?n th?c hi?n c??ng ch?:

+ Ch? t?ch ?y ban nh�n d�n c?p huy?n ban h�nh quy?t ??nh c??ng ch? th?c hi?n quy?t ??nh thu h?i ??t v� t? ch?c th?c hi?n quy?t ??nh c??ng ch?.

+ ?y ban nh�n d�n c?p huy?n t? ch?c th?c hi?n vi?c c??ng ch?, gi?i quy?t khi?u n?i v� c�c v?n ?? li�n quan.

+ Ban c??ng ch? tr?c ti?p th?c hi?n vi?c c??ng ch? v� c�c v?n ?? li�n quan ??n c??ng ch? tr�nh ?y ban nh�n c?p huy?n.

+ C�ng an v� ?y ban nh�n d�n c?p x� ??m b?o tr?t t?, an ninh, ph?i h?p tr? gi�p trong qu� tr�nh th?c hi?n.

2. Th? t?c�th?c hi?n c??ng ch? thu h?i ??t:

+�Tr??c khi ti?n h�nh c??ng ch?, Ch? t?ch ?y ban nh�n d�n c?p huy?n quy?t ??nh th�nh l?p Ban th?c hi?n c??ng ch?;

+�Ban th?c hi?n c??ng ch? v?n ??ng, thuy?t ph?c, ??i tho?i v?i ng??i b? c??ng ch?; n?u ng??i b? c??ng ch? ch?p h�nh th� Ban th?c hi?n c??ng ch? l?p bi�n b?n ghi nh?n s? ch?p h�nh. Vi?c�b�n giao ??t�???c th?c hi?n ch?m nh?t sau 30 ng�y k? t? ng�y l?p bi�n b?n.

+ Tr??ng h?p ng??i b? c??ng ch? kh�ng ch?p h�nh quy?t ??nh c??ng ch? th� Ban th?c hi?n c??ng ch? t? ch?c th?c hi?n c??ng ch?;

+ Ban th?c hi?n c??ng ch? c� quy?n bu?c ng??i b? c??ng ch? v� nh?ng ng??i c� li�n quan ph?i ra kh?i khu ??t c??ng ch?, t? chuy?n t�i s?n ra kh?i khu ??t c??ng ch?; n?u kh�ng th?c hi?n th� Ban th?c hi?n c??ng ch? c� tr�ch nhi?m di chuy?n ng??i b? c??ng ch? v� ng??i c� li�n quan c�ng t�i s?n ra kh?i khu ??t c??ng ch?.

Tr??ng h?p ng??i b? c??ng ch? t? ch?i nh?n t�i s?n th� Ban th?c hi?n c??ng ch? ph?i l?p bi�n b?n, t? ch?c th?c hi?n b?o qu?n t�i s?n theo quy ??nh c?a ph�p lu?t v� th�ng b�o cho ng??i c� t�i s?n nh?n l?i t�i s?n.

III.� D?ch v? ph�p l� c?a C�ng ty Lu?t ?�ng Nam H?i

V?i ??i ng? lu?t s? chuy�n s�u v? ??t ?ai, c� nhi?u kinh nghi?m x? l� th?c t?, ch�ng t�i c� th? h? tr? c�c b?n c�c v?n ??:

� T? v?n c�c quy ??nh c?a ph�p lu?t li�n quan ??n thu h?i ??t, b?i th??ng ??t, t�i ??nh c?;

� T? v?n c�c quy ??nh v? c??ng ch? thu h?i ??t: quy?t ??nh c??ng ch?, tr�nh t?, th? t?c th?c hi?n..

� T? v?n v? m?c b?i th??ng, c�c tr??ng h?p b?i th??ng c? th?;

� T? v?n, ??i di?n c�c b?n l�m vi?c v?i c? quan ch?c n?ng b?o v? quy?n l?i h?p ph�p cho c�c b?n;

� T? v?n khi?u n?i li�n quan ??n vi?c thu h?i ??t, ??n b�, b?i th??ng, gi?i ph�ng m?t b?ng�

� C? lu?t s? tham gia andriol tranh t?ng v? �n h�nh ch�nh, d�n s?..

N?u qu� kh�ch c� b?t k? c�c v??ng m?c li�n quan ??n d?ch v? c?a ch�ng t�i, xin vui l�ng li�n h? v?i�?�ng Nam H?i�?? ???c t? v?n gi?i ?�p.

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:��0976504831/ 0939958886
Email:�luatdongnamhai.dhn@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

??a ch?:S? 39, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN

C�c b�i vi?t c� li�n quan:

2 Comments

Comments are closed.