//Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng – Luật Đông Nam Hải

Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng – Luật Đông Nam Hải

Sau khi k?t h�n, nhi?u c?p v? stanozololo ch?ng kh�ng bi?t x�c ??nh ?�u l� t�i s?n chung, ?�u l� t�i s?n ri�ng c?a v? ch?ng. V?n ?? x�c ??nh t�i s?n chung, t�i s?n ri�ng c?a v? ch?ng l� r?t quan tr?ng trong tr??ng h?p c� tranh ch?p li�n quan ??n t�i s?n gi?a v? ch?ng ho?c gi?a v?, ch?ng v?i ng??i th? ba. Do ?�,�Lu?t ?�ng Nam H?i�xin ??a ra c�ch x�c ??nh t�i s?n chung, t�i s?n ri�ng c?a v? ch?ng theo quy ??nh c?a�Lu?t H�n nh�n v� gia ?�nh 2014:

Th? nh?t: C�ch x�c ??nh t�i s?n chung c?a v? ch?ng trong th?i k? h�n nh�n

T�i s?n chung c?a v? ch?ng trong th?i k? h�n nh�n ???c x�c ??nh theo quy ??nh t?i�?i?u 33�Lu?t H�n nh�n v� gia ?�nh th�:��T�i s?n chung c?a v? ch?ng g?m t�i s?n do v?, ch?ng t?i ra, thu nh?p do lao ??ng, ho?t ??ng s?n xu?t, kinh doanh, hoa l?i, l?i t?c ph�t sinh t? t�i s?n ri�ng v� thu nh?p h?p ph�p kh�c trong th?i k? h�n nh�n, tr? tr??ng h?p ???c quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 40 Lu?t n�y; t�i s?n m� v? ch?ng ???c th?a k? chung ho?c ???c t?ng cho chung v� t�i s?n kh�c m� v? ch?ng th?a thu?n l� t�i s?n chung.

Quy?n s? d?ng ??t m� v?, ch?ng c� ???c sau khi k?t h�n l� t�i s?n chung c?a v? ch?ng, tr? tr??ng h?p v? ho?c ch?ng ???c th?a k? ri�ng, ???c t?ng cho ri�ng ho?c c� ???c th�ng qua giao d?ch b?ng t�i s?n ri�ng.

Trong tr??ng h?p kh�ng c� c?n c? ?? ch?ng minh t�i s?n m� v?, ch?ng ?ang c� tranh ch?p l� t�i s?n ri�ng c?a m?i b�n th� t�i s?n ?� ???c coi l� t�i s?n chung�

B�n c?nh ?�,�?i?u 9, ?i?u 10�Ngh? ??nh 126/2014/N?-CP�c� h??ng d?n chi ti?t quy ??nh tr�n nh? sau:

?i?u 9 Ngh? ??nh 126/2014/N?-CP gi?i th�ch thu nh?p h?p ph�p kh�c c?a v?, ch?ng trong th?i k? h�n nh�n. Theo ?�, thu nh?p h?p ph�p kh�c c?a v?, ch?ng trong th?i k? h�n nh�n bao g?m:

  • Kho?n ti?n th??ng, ti?n tr�ng th??ng x? s?, ti?n tr? c?p, tr? tr??ng h?p quy ??nh t?i�kho?n 3 ?i?u 11�c?a ngh? ??nh n�y;
  • T�i s?n m� v?, ch?ng ???c x�c l?p quy�n s? h?u theo quy ??nh c?a B? lu?t d�n s? ??i v?i v?t v� ch?, v?t b? ch�n gi?u, b? ch�m ??m, v?t b? ?�nh r?i, b? b? qu�n, gia s�c, gia c?m b? th?t l?c, v?t nu�i d??i n??c;
  • Thu nh?p h?p ph�p kh�c theo quy ??nh c?a ph�p lu?t.

?i?u 10�Ngh? ??nh 126/2014/N?-CP�gi?i th�ch v? hoa l?i, l?i t?c ph�t sinh t? t�i s?n ri�ng c?a v?, ch?ng nh? sau:

  • Hoa l?i ph�t sinh t? t�i s?n ri�ng c?a v?, ch?ng l� s?n v?t t? nhi�n m� v?, ch?ng c� ???c t? t�i s?n ri�ng c?a v?, ch?ng;
  • L?i t?c ph�t sinh t? t�i s?n ri�ng c?a v?, ch?ng l� kho?n l?i m� v?, ch?ng thu ???c t? vi?c khai th�c t�i s?n ri�ng c?a v?, ch?ng.
� � � � � � � � � � � �

X�c ??nh t�i s?n chung, t�i s?n ri�ng c?a v? ch?ng

Th? hai: C�ch x�c ??nh t�i s?n ri�ng c?a v? ch?ng trong th?i k? h�n nh�n

Theo quy ??nh t�i�?i?u 43�Lu?t h�n nh�n v� gia ?�nh n?m 2014�t�i s?n ri�ng c?a v?, ch?ng bao g?m:

  • T�i s?n m� m?i ng??i c� tr??c khi k?t h�n; t�i s?n ???c th?a k? ri�ng, ???c t?ng cho ri�ng trong th?i k? h�n nh�n; t�i s?n ???c chia ri�ng cho v?, ch?ng theo quy ??nh t?i c�c�?i?u 38, 39 v� 40�c?a Lu?t n�y; T�i s?n ph?c v? nhu c?u thi?t y?u c?a v?, ch?ng v� t�i s?n kh�c m� theo quy ??nh c?a ph�p lu?t thu?c s? h?u ri�ng c?a v?, ch?ng;
  • T�i s?n ???c h�nh th�nh t? t�i s?n ri�ng c?a v?, ch?ng c?ng l� t�i s?n ri�ng c?a v?, ch?ng. hoa l?i, l?i t?c ph�t sinh t? t�i s?n ri�ng trong th?i k? h�n nh�n ???c th?c hi?n theo quy ??nh t?i�kho?n 1 ?i?u 33�v��kho?n 1 ?i?u 40�c?a Lu?t n�y.

T�i s?n ri�ng kh�c c?a v?, ch?ng ???c quy ??nh t?i�?i?u 11�Ngh? ??nh 126/2014/N?-CP�bao g?m:

  • Quy?n t�i s?n ??i v?i ??i t??ng s? h?u tr� tu? theo quy ??nh c?a ph�p lu?t s? h?u tr� tu?;
  • T�i s?n m� v?, ch?ng x�c l?p quy?n s? h?u ri�ng theo b?n �n, quy?t ??nh c?a T�a �n ho?c c? quan c� th?m quy?n kh�c;
  • Kho?n tr? c?p, ?u ?�i m� v?, ch?ng ???c nh?n theo quy ??nh c?a ph�p lu?t v? ?u ?�i ng??i c� c�ng v?i c�ch m?ng; quy?n t�i s?n kh�c g?n li?n v?i nh�n th�n c?a v?, ch?ng.

Nh? v?y, nh?ng t�i s?n m� v? ch?ng ???c cho, t?ng, th?a k? ri�ng trong th?i k? h�n nh�n, c� b?ng ch?ng h?p ph�p, th�ng qua h?p ??ng t?ng cho, c� ch?ng t? v? ph�n chia�di s?n th?a k?, gi?y ch?ng nh?n ??ng k� quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u ??i v?i t�i s?n, v� tr??c ?� kh�ng c� th?a thu?n ?? ???c coi l� t�i s?n chung th� s? ???c coi l� t�i s?n ri�ng khi c� tranh ch?p, khi ly h�n ho?c khi c?n x�c ??nh t�i s?n ri�ng.

Tr�n ?�y l� nh?ng v?n ?? li�n quan ??n X�c ??nh t�i s?n chung, t�i s?n ri�ng c?a v? ch?ng. N?u qu� kh�ch c� b?t k? c�c v??ng m?c li�n quan ??n d?ch v? c?a ch�ng t�i, xin vui l�ng li�n h? v?i�Lu?t�?�ng Nam H?i�?? ???c t? v?n gi?i ?�p.

M?i chi ti?t xin vui l�ng li�n h?:�

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:��0976504831/ 0939958886
Email:�luatdongnamhai.dnh@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

??a ch?: S? 39 T?p Th? C?c C?nh S�t H�nh S?, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN

B�i vi?t c� li�n quan:

T? v?n gi?i quy?t tranh ch?p t�i s?n khi ly h�n

C?p d??ng nu�i con sau ly h�n

Th? t?c gi?i quy?t thu?n t�nh ly h�n