Tư vấn doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệpTư vấn pháp luật

Thủ tục, hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh – Luật Đông Nam Hải

69views
I. Kh�i Qu�t Chung:

??a ?i?m kinh doanh�l� n?i ho?t ??ng kinh doanh c?a doanh nghi?p ???c t? ch?c th?c hi?n. Ho?t ??ng th�nh l?p ??a ?i?m kinh doanh ???c c?p th�ng qua gi?y ch?ng nh?n ??ng k� ho?t ??ng ??a ?i?m kinh doanh b�n c?nh v?i gi?y ch?ng nh?n ??ng k� kinh doanh. B�i vi?t sau c?a Lu?t ?�ng Nam H?i s? ??a ra m?t s? th�ng tin li�n quan ??n th? t?c th�nh l?p ??a ?i?m kinh doanh.

?u ?i?m c?a�??a ?i?m kinh doanh�so v?i v?n ph�ng ??i di?n l� c� th? th?c hi?n ch?c n?ng kinh doanh. Tuy nhi�n, ??a ?i?m kinh doanh kh�ng c� quy?n ??ng k� con d?u ri�ng v� m?i k� khai thu? ph?i ph? thu?c v�o c�ng ty m?. ??ng th?i, do ???c ph�t sinh ho?t ??ng kinh doanh n�n ??a ?i?m kinh doanh c?ng ph?i ?�ng thu? m�n b�i cho ho?t ??ng kinh doanh c?a m�nh (m?c thu? m�n b�i �p d?ng cho ??a ?i?m kinh doanh l� 1.000.000 ??ng cho 1 n?m t�i ch�nh).

Trong th?i h?n 10 ng�y, k? t? ng�y c� quy?t ??nh th�nh l?p ??a ?i?m kinh doanh, doanh nghi?p ph?i g?i th�ng b�o ??a ?i?m kinh doanh t?i Ph�ng ??ng k� kinh doanh.

II.� H? s? th�nh l?p ??a ?i?m kinh doanh:
 • Th�ng b�o l?p ??a ?i?m kinh doanh. N?i dung th�ng b�o g?m:
 • M� s? doanh nghi?p
 • T�n v� ??a ch? tr? s? ch�nh c?a doanh nghi?p v� ??a ch? chi nh�nh (tr??ng h?p ??a ?i?m kinh doanh ???c ??t t?i t?nh, th�nh ph? tr?c thu?c Trung ??ng n?i chi nh�nh ??t tr? s?).
 • T�n ??a ?i?m kinh doanh.
 • ??a ch? c?a ??a ?i?m kinh doanh: t??ng t? nh? tr? s? c�ng ty, ??a ch? chi nh�nh hay v?n ph�ng ??i di?n th� ??a ch? ??ng k� kinh doanh c?ng kh�ng ???c l� nh� t?p th?, nh� chung c?. N?u l� nh� ri�ng m� c� s? ph�ng th� c?ng c?n cung c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t. Ngo�i ra, tr??ng h?p c�ng ty thu� ??a ?i?m ??ng k� ho?t ??ng ??a ?i?m kinh doanh t?t nh?t c?n y�u c?u b�n cho thu� cung c?p:
 • H?p ??ng thu� v?n ph�ng.
 • Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t c?a v?n ph�ng sustanon 350 cho thu�.
 • B?n sao ch?ng minh th?, h? kh?u c?a b�n cho thu�.
 • L?nh v?c ho?t ??ng c?a ??a ?i?m kinh doanh: ch? ???c kinh doanh trong ph?m vi ho?t ??ng c?a c�ng ty m?.
 • H?, t�n, n?i c? tr�, s? ch?ng minh nh�n d�n ho?c h? chi?u c?a ng??i ??ng ??u ??a ?i?m kinh doanh.
 • H?, t�n, ch? k� c?a ng??i ??i di?n theo ph�p lu?t c?a doanh nghi?p ??i v?i tr??ng h?p ??a ?i?m kinh doanh tr?c thu?c doanh nghi?p ho?c h?, t�n, ch? k� c?a ng??i ??ng ??u chi nh�nh trong tr??ng h?p ??a ?i?m kinh doanh tr?c thu?c chi nh�nh.
 • B?n sao ch?ng minh nh�n d�n c?a ng??i ??ng ??u ??a ?i?m kinh doanh.
 • B?n g?c gi?y ch?ng nh?n ??ng k� kinh doanh.
 • V?n b?n ?y quy?n ph�a kh�ch h�ng v� c�ng ty�Lu?t TNHH ?�ng Nam H?i.
III.� C? quan ti?p nh?n h? s? v� th? l� gi?i quy?t:

Doanh nghi?p n?p th�ng b�o th�nh l?p ??a ?i?m kinh doanh t?i Ph�ng ??ng k� kinh doanh t?nh/th�nh ph? n?i ??a ?i?m kinh doanh ??t tr? s?.

VI.� Th?i h?n ho�n th�nh th? t?c c?p gi?y ch?ng nh?n th�nh l?p ??a ?i?m kinh doanh:
 • 3 ??n 5 ng�y l�m vi?c.

Tr�n ?�y l� n?i dung t? v?n c?a�Lu?t ?�ng Nam H?i�v? th? t?c th�nh l?p ??a ?i?m kinh doanh. Ch�ng t�i cung c?p d?ch v? t? v?n th�nh l?p ??a ?i?m kinh doanh nhanh ch�ng d?a tr�n nhu c?u c?a qu� kh�ch h�ng. Qu� kh�ch h�ng c� th?c m?c ho?c nhu c?u s? d?ng d?ch v? c?a ch�ng t�i xin vui l�ng li�n h? theo s? hotline ho?c th�ng qua website ?? ???c t? v?n tr?c ti?p v� ch�nh x�c nh?t.

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:��0976504831/ 0939958886
Email:�luatdongnamhai.dnh@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

??a ch?: S? 39 t?p th? C?c c?nh s�t H�nh s?, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN