Dịch vụHồ sơ nhãn hiệu

Trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu

56views

Khi tr�nh ??ng k� nh�n hi?u ng??i c?n ??ng k� c?n bi?t nh?ng v?n ?? nh? sau:

Tr�nh t?, th? t?c ??ng k� nh�n hi?u

1.Th�nh ph?n h? s?

+ T? khai (02 b?n);

+ M?u nh�n hi?u (05 m?u k�ch th??c 80 x 80 mm) v� danh m?c h�ng h�a, d?ch v? mang nh�n hi?u;

+ ??i v?i ??n ??ng k� nh�n hi?u t?p th?, nh�n hi?u ch?ng nh?n ph?i c�: ?

  • quy ch? s? d?ng nh�n hi?u t?p th?/nh�n hi?u ch?ng nh?n; 
  • b?n thuy?t minh v? t�nh ch?t, ch?t l??ng ??c tr?ng (ho?c ??c th�) c?a s?n ph?m mang nh�n hi?u (n?u nh�n hi?u ???c ??ng k� l� nh�n hi?u t?p th? d�ng cho s?n ph?m c� t�nh ch?t ??c th� ho?c l� nh�n hi?u ch?ng nh?n ch?t l??ng c?a s?n ph?m ho?c l� nh�n hi?u ch?ng nh?n ngu?n g?c ??a l�);
  • b?n ?? khu v?c ??a l� (n?u nh�n hi?u ??ng k� l� nh�n hi?u ch?ng nh?n ngu?n g?c ??a l� c?a s?n ph?m, ho?c nh�n hi?u t?p th?, nh�n hi?u ch?ng nh?n c� ch?a ??a danh ho?c d?u hi?u kh�c ch? ngu?n g?c ??a l� c?a ??c s?n ??a ph??ng);
  • v?n b?n c?a ?y ban nh�n d�n t?nh, th�nh ph? tr?c thu?c trung ??ng cho ph�p ??ng k� nh�n hi?u (n?u nh�n hi?u ??ng k� l� nh�n hi?u t?p th?, nh�n hi?u ch?ng nh?n c� ch?a ??a danh ho?c d?u hi?u kh�c ch? ngu?n g?c ??a l� c?a ??c s?n ??a ph??ng);

+ Gi?y ?y quy?n (n?u n?p ??n th�ng qua ??i di?n);

+ T�i li?u ch?ng minh quy?n ??ng k� n?u ng??i n?p ??n th? h??ng quy?n ??ng k� t? ng??i kh�c;

+ T�i li?u ch?ng minh quy?n ?u ti�n, n?u Injectable oxymetholone online in uk tropeaka y�u c?u h??ng quy?n ?u ti�n;

+ B?n sao ch?ng t? n?p ph�, l? ph� (tr??ng h?p n?p ph�, l? ph� qua d?ch v? b?u ch�nh ho?c n?p tr?c ti?p v�o t�i kho?n c?a C?c S? h?u tr� tu?).

2. Tr�nh t? th?c hi?n

– B??c 1: Ti?p nh?n ??n

??n ??ng k� c� th? n?p tr?c ti?p ho?c g?i qua b?u ?i?n t?i tr? s? C?c S? h?u tr� tu? t?i H� N?i ho?c 2 V?n ph�ng ??i di?n c?a C?c t?i TP. H? Ch� Minh v� ?� N?ng.

– B??c 2: Th?m ??nh h�nh th?c ??n

Ki?m tra vi?c tu�n th? c�c quy ??nh v? h�nh th?c ??i v?i ??n, t? ?� ??a ra k?t lu?n ??n c� ???c coi l� h?p l? hay kh�ng (Ra quy?t ??nh ch�?p nh�?n ??n h?p l?/t?? ch�?i ch�?p nh�?n ??n[1]).

+ Tr??ng h?p ??n h?p l?, C?c S? h?u tr� tu? ra quy?t ??nh ch?p nh?n ??n h?p l?;

+ Tr???ng h?p ??n kh�ng h?p l?, C?c S? h?u tr� tu? ra th�ng b�o d? ??nh t? ch?i ch?p nh?n ??n h?p l? trong ?� n�u r� c�c l� do, thi?u s�t khi?n cho ??n c� th? b? t? ch?i ch?p nh?n v� ?n ??nh th?i h?n 2th�ng ?? ng??i n?p ??n c� � ki?n ho?c s?a ch?a thi?u s�t. N?u ng??i n?p ??n kh�ng s?a ch?a thi?u s�t/s?a ch?a thi?u s�t kh�ng ??t y�u c?u/kh�ng c� � ki?n ph?n ??i/� ki?n ph?n ??i kh�ng x�c ?�ng th� C?c S? h?u tr� tu? ra quy?t ??nh t? ch?i ch?p nh?n ??n.

– B??c 3: C�ng b? ??n

Sau khi c� quy?t ??nh ch?p nh?n ??n h?p l?, ??n s? ???c c�ng b? tr�n C�ng b�o s? h?u c�ng nghi?p.

– B??c 4: Th?m ??nh n?i dung ??n

?�nh gi� kh? n?ng ???c b?o h? c?a ??i t??ng n�u trong ??n theo c�c ?i?u ki?n b?o h?, qua ?� x�c ??nh ph?m vi b?o h? t??ng ?ng.

– B??c 5: Ra quy?t ??nh c?p/t? ch?i c?p v?n b?ng b?o h?:

+ N?u ??i t??ng n�u trong ??n kh�ng ?�p ?ng ???c c�c y�u c?u v? b?o h?, C?c S? h?u tr� tu? s? ra quy?t ??nh t? ch?i c?p v?n b?ng b?o h?;

+ N?u ??i t??ng n�u trong ??n ?�p ?ng ???c c�c y�u c?u v? b?o h?, v� ng??i n?p ??n n?p ph�, l? ph� ??y ??, ?�ng h?n th� C?c S? h?u tr� tu? s? ra quy?t ??nh c?p v?n b?ng b?o h?, ghi nh?n v�o S? ??ng k� qu?c gia v? nh�n hi?u va? c�ng b�? tr�n C�ng ba?o S?? h??u c�ng nghi?p.

3. C�ch th?c th?c hi?n

– N?p tr?c ti?p t?i tr? s? C?c S? h?u tr� tu? t?i H� N?i ho?c 2 V?n ph�ng ??i di?n c?a C?c t?i TP. H? Ch� Minh v� ?� N?ng.

– N?p qua b?u ?i?n

Tr�n ?�y l� m?t s? � ki?n t? v?n c?a Lu?t ?�ng Nam H?i li�n quan ??n Tr�nh t?, th? t?c ??ng k� nh�n hi?u . V?i kinh nghi?m v� chuy�n m�n cao, ch�ng t�i lu�n cung c?p nh?ng d?ch v? ph�p l� t?t nh?t cho qu� kh�ch h�ng.

M?i th?c m?c xin vui l�ng li�n h?: 

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:  0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dnh@gmail.com
Website: 
 http://luatdongnamhai.com

??a ch?: S? 39, T?p th? C?c c?nh s�t H�nh s?, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN

C�c b�i vi?t c� li�n quan:

1 Comment

Comments are closed.