Giải quyết tranh chấpTranh tụng hình sự

XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM SỨC KHOẺ CỦA NGƯỜI KHÁC

54views
T?i c? � g�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kho? c?a ng??i kh�c ???c quy ??nh. Khi h�nh vi c? � g�y th??ng t�ch ???c ph�t hi?n s? b? x? l� nh? th? n�o?

X? l� h�nh vi x�m ph?m s?c kho? c?a ng??i kh�c

X? l� h�nh vi x�m ph?m s?c kho? c?a ng??i kh�c. Truy c?u tr�ch nhi?m h�nh s? t?i c? � g�y th??ng t�ch.

Kho?n 1 ?i?u 20�Lu?t hi?n ph�p 2013�c?a n??c C?ng ho� x� h?i Vi?t Nam quy ??nh:��M?i ng??i c� quy?n b?t kh? x�m ph?m v? th�n th?, ???c ph�p lu?t b?o h? v? s?c kho?, danh d? v� nh�n ph?m; kh�ng b? tra t?n, b?o l?c, truy b?c, nh?c h�nh hay b?t k? h�nh th?c ??i x? n�o kh�c x�m ph?m th�n th?, s?c kh?e, x�c ph?m danh d?, nh�n ph?m�.�Nh? v?y, cho d� v?i b?t k� l� do g�, kh�ng ai c� quy?n x�m ph?m ??n th�n th? c?a ng??i kh�c. Tuy nhi�n, tr�n th?c t?, h�nh vi ?�nh ??p, c? � g�y th??ng t�ch cho ng??i kh�c ?ang di?n ra th??ng xuy�n. ?�y l� m?t h�nh vi vi ph?m ph�p lu?t v� g�y ?nh h??ng ??n ??i s?ng ng??i d�n, g�y nhi?u lo?n an ninh tr?t t? x� h?i. Nh?ng ng??i c� h�nh vi n�y c� th? b? x? ph?t vi ph?m h�nh ch�nh ho?c truy c?u tr�ch nhi?m h�nh s? theo quy ??nh c?a ph�p lu?t.

 

I.� V? x? ph?t vi ph?m h�nh ch�nh:

Ng??i n�o c� h�nh vi x�m h?i ??n s?c kho? c?a ng??i kh�c m� ch?a ??n m?c truy c?u tr�ch nhi?m h�nh s? th� s? b? x? ph?t vi ph?m h�nh ch�nh theo quy ??nh t?i�?i?m e) Kho?n 3 ?i?u 5�Ngh? ??nh 167/2013/N?-CP�nh? sau:

�3. Ph?t ti?n t? 2.000.000 ??ng ??n 3.000.000 ??ng ??i v?i m?t trong nh?ng h�nh vi sau ?�y:

�

e) X�m h?i ho?c thu� ng??i kh�c x�m h?i ??n s?c kh?e c?a ng??i kh�c;�

Do ?�, m?i h�nh vi x�m h?i ??n s?c kho?, th�n th? c?a ng??i kh�c ??u l� h�nh vi vi ph?m ph�p lu?t v� s? b? x? ph?t b?i ch? t�i. Tuy nhi�n, m?c x? ph?t h�nh ch�nh n�y ch?a ?? ?? r?n ?e nh?ng k? th??ng xuy�n c� h�nh vi d�ng b?o l?c v?i gia ?�nh, b?n b�, h�ng x�m� ?? gi?i quy?t nh?ng m�u thu?n trong cu?c s?ng.

II.� V? tr�ch nhi?m h�nh s?:

B? lu?t h�nh s? n?m 2015�quy ??nh�t?i c? � g�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i kh�c nh? sau:

Kho?n 22 ?i?u 1 Lu?t s?a ??i B? lu?t H�nh s? 2017

�S?a ??i, b? sung ?i?u 134 nh? sau:�

�?i?u 134. T?i c? � g�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i kh�c�

1. Ng??i n�o c? � g�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i kh�c m� t? l? t?n th??ng c? th? t? 11% ??n 30% ho?c d??i 11% nh?ng thu?c m?t trong Deca durabolin before and after deca secretion c�c tr??ng h?p sau ?�y, th� b? ph?t c?i t?o kh�ng giam gi? ??n 03 n?m ho?c ph?t t� t? 06 th�ng ??n 03 n?m:�

a) D�ng v? kh�, v?t li?u n?, hung kh� nguy hi?m ho?c th? ?o?n c� kh? n?ng g�y nguy h?i cho nhi?u ng??i;�

b) D�ng a-x�t nguy hi?m ho?c h�a ch?t nguy hi?m;�

c) ??i v?i ng??i d??i 16 tu?i, ph? n? m� bi?t l� c� thai, ng??i gi� y?u, ?m ?au ho?c ng??i kh�c kh�ng c� kh? n?ng t? v?;�

d) ??i v?i �ng, b�, cha, m?, th?y gi�o, c� gi�o c?a m�nh, ng??i nu�i d??ng, ch?a b?nh cho m�nh;�

?) C� t? ch?c;�

e) L?i d?ng ch?c v?, quy?n h?n;�

g) Trong th?i gian ?ang b? gi?, t?m gi?, t?m giam, ?ang ch?p h�nh �n ph?t t�, ?ang ch?p h�nh bi?n ph�p t? ph�p gi�o d?c t?i tr??ng gi�o d??ng ho?c ?ang ch?p h�nh bi?n ph�p x? l� vi ph?m h�nh ch�nh ??a v�o c? s? gi�o d?c b?t bu?c, ??a v�o tr??ng gi�o d??ng ho?c ??a v�o c? s? cai nghi?n b?t bu?c;�

h) Thu� g�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i kh�c ho?c g�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i kh�c do ???c thu�;�

i) C� t�nh ch?t c�n ??;�

k) ??i v?i ng??i ?ang thi h�nh c�ng v? ho?c v� l� do c�ng v? c?a n?n nh�n.�

2. Ph?m t?i thu?c m?t trong c�c tr??ng h?p sau ?�y, th� b? ph?t t� t? 02 n?m ??n 06 n?m:�

a) G�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i kh�c m� t? l? t?n th??ng c? th? t? 31% ??n 60%;�

b) G�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? l�n m� t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i t? 11% ??n 30%;�

c) Ph?m t?i 02 l?n tr? l�n;�

d) T�i ph?m nguy hi?m;�

?) G�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i kh�c m� t? l? t?n th??ng c? th? t? 11% ??n 30% nh?ng thu?c m?t trong c�c tr??ng h?p quy ??nh t?i c�c ?i?m t? ?i?m a ??n ?i?m k kho?n 1 ?i?u n�y.�

3. Ph?m t?i thu?c m?t trong c�c tr??ng h?p sau ?�y, th� b? ph?t t� t? 05 n?m ??n 10 n?m:�

a) G�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i kh�c m� t? l? t?n th??ng c? th? 61% tr? l�n, n?u kh�ng thu?c tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?m b kho?n 4 ?i?u n�y;�

b) G�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? l�n m� t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i t? 31% ??n 60%;�

c) G�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i kh�c m� t? l? t?n th??ng c? th? t? 31% ??n 60% nh?ng thu?c m?t trong c�c tr??ng h?p quy ??nh t?i c�c ?i?m t? ?i?m a ??n ?i?m k kho?n 1 ?i?u n�y;�

d) G�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? l�n m� t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i t? 11% ??n 30% nh?ng thu?c m?t trong c�c tr??ng h?p quy ??nh t?i c�c ?i?m t? ?i?m a ??n ?i?m k kho?n 1 ?i?u n�y.�

4. Ph?m t?i thu?c m?t trong c�c tr??ng h?p sau ?�y, th� b? ph?t t� t? 07 n?m ??n 14 n?m:�

a) L�m ch?t ng??i;�

b) G�y th??ng t�ch l�m bi?n d?ng v�ng m?t c?a ng??i kh�c m� t? l? t?n th??ng c? th? 61% tr? l�n;

c) G�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? l�n m� t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i 61% tr? l�n;�

d) G�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i kh�c m� t? l? t?n th??ng c? th? 61% tr? l�n nh?ng thu?c m?t trong c�c tr??ng h?p quy ??nh t?i c�c ?i?m t? ?i?m a ??n ?i?m k kho?n 1 ?i?u n�y;�

?) G�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? l�n m� t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i t? 31% ??n 60% nh?ng thu?c m?t trong c�c tr??ng h?p quy ??nh t?i c�c ?i?m t? ?i?m a ??n ?i?m k kho?n 1 ?i?u n�y.�

5. Ph?m t?i thu?c m?t trong c�c tr??ng h?p sau ?�y, th� b? ph?t t� t? 12 n?m ??n 20 n?m ho?c t� chung th�n:�

a) L�m ch?t 02 ng??i tr? l�n;�

b) G�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? l�n m� t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i 61% tr? l�n nh?ng thu?c m?t trong c�c tr??ng h?p quy ??nh t?i c�c ?i?m t? ?i?m a ??n ?i?m k kho?n 1 ?i?u n�y.�

6. Ng??i n�o chu?n b? v? kh�, v?t li?u n?, hung kh� nguy hi?m, a-x�t nguy hi?m, h�a ch?t nguy hi?m ho?c th�nh l?p ho?c tham gia nh�m t?i ph?m nh?m g�y th??ng t�ch ho?c g�y t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i kh�c, th� b? ph?t c?i t?o kh�ng giam gi? ??n 02 n?m ho?c ph?t t� t? 03 th�ng ??n 02 n?m.�.

Nh? v?y, m?t ng??i c� h�nh vi c? � g�y th??ng t?t ho?c g�y t?n h?i ??n s?c kho? c?a ng??i kh�c s? b? truy c?u tr�ch nhi?m h�nh s? khi g�y ra t? l? th??ng t?t l?n h?n 11% ho?c d??i 11% n?u thu?c m?t trong c�c tr??ng h?p quy ??nh t?i�Kho?n 1 ?i?u 134�B? lu?t h�nh s? 2015.

III.� V? tr�ch nhi?m b?i th??ng thi?t h?i:

Ng??i c� h�nh vi x�m ph?m ??n s?c kho? c?a ng??i kh�c s? c� tr�ch nhi?m b?i th??ng thi?t h?i cho ng??i ?� theo quy ??nh t?i�?i?u 590�B? lu?t d�n s? 2015�nh? sau:

+ Chi ph� h?p l� cho vi?c c?u ch?a, b?i d??ng, ph?c h?i s?c kh?e v� ch?c n?ng b? m?t, b? gi?m s�t c?a ng??i b? thi?t h?i;

+ Thu nh?p th?c t? b? m?t ho?c b? gi?m s�t c?a ng??i b? thi?t h?i; n?u thu nh?p th?c t? c?a ng??i b? thi?t h?i kh�ng ?n ??nh v� kh�ng th? x�c ??nh ???c th� �p d?ng m?c thu nh?p trung b�nh c?a lao ??ng c�ng lo?i;

+ Chi ph� h?p l� v� ph?n thu nh?p th?c t? b? m?t c?a ng??i ch?m s�c ng??i b? thi?t h?i trong th?i gian ?i?u tr?; n?u ng??i b? thi?t h?i m?t kh? n?ng lao ??ng v� c?n ph?i c� ng??i th??ng xuy�n ch?m s�c th� thi?t h?i bao g?m c? chi ph� h?p l� cho vi?c ch?m s�c ng??i b? thi?t h?i;

+ Thi?t h?i kh�c do lu?t quy ??nh.

+ Ng??i ch?u tr�ch nhi?m b?i th??ng trong tr??ng h?p s?c kh?e c?a ng??i kh�c b? x�m ph?m ph?i b?i th??ng thi?t h?i th�m m?t kho?n ti?n kh�c ?? b� ??p t?n th?t v? tinh th?n m� ng??i ?� g�nh ch?u. M?c b?i th??ng b� ??p t?n th?t v? tinh th?n do c�c b�n th?a thu?n; n?u kh�ng th?a thu?n ???c th� m?c t?i ?a cho m?t ng??i c� s?c kh?e b? x�m ph?m kh�ng qu� n?m m??i l?n m?c l??ng c? s? do Nh� n??c quy ??nh.

M?i chi ti?t xin vui l�ng li�n h? v?i�C�ng ty Lu?t TNHH ?�ng Nam H?i�?? ???c t? v?n gi?i ?�p.

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:�0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dnh@gmai.com
Website:�http://luatdongnamhai.com

?/c:�S? 39 T?p th? c?c c?nh s�t h�nh s?, ng� 187, ???ng Trung K�nh, qu?n C?u Gi?y, Tp H� N?i

C�c b�i vi?t li�n quan:

Comments are closed.