Dịch vụDoanh nghiệpHồ sơ giấy phépHồ sơ nhãn hiệuTư vấn doanh nghiệp

Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

63views

Sau khi ??ng k� s�ng ch? th�nh c�ng, m?i ng??i s? ph?i t�m hi?u th�m m?t s? th�ng tin h?u ??ng k�. Trong ?�, vi?c duy tr� hi?u l?c v?n b?ng b?o h? s�ng ch? l� v� c�ng quan tr?ng m� m?i c� nh�n, t? ch?c c?n quan t�m. B?i theo quy ??nh c?a ph�p lu?t, m?t v?n b?ng b?o h? s�ng ch? s? ch? c� th?i h?n kh�ng qua 20 n?m.

Th? t?c duy tr� hi?u l?c v?n b?ng b?o h? s�ng ch?

I. Th�nh ph?n h? s?

  • T? khai (02 b?n)
  • B?n g?c V?n b?ng b?o h? ( tr??ng h?p y�u c?u ghi nh?n vi?c gia h?n v�o V?n b?ng b?o h?);
  • Gi?y ?y quy?n ( th�ng qua ng??i ??i di?n th?c anabolika kaufen deutschland hi?n th? t?c)
  • B?n sao ch?ng t? n?pph�, l? ph�( trong TH n?p ph�, l? ph� qua d?ch v? b?u ?i?n ho?c n?p tr?c ti?p v�o t�i kho?n c?a C?c S? h?u tr� tu?)

II. ?i?u ki?n ?? ???c th?c hi?n duy tr� hi?u l?c v?n b?ng b?o h? s�ng ch?

– Ch? V?n b?ng b?o h? ph?i n?p l? ph� duy tr� hi?u l?c trong v�ng 6 th�ng tr??c ng�y k?t th�c k? h?n hi?u l?c.

– L? ph� duy tr� hi?u l?c c� th? ???c n?p mu?n h?n th?i h?n quy ??nh, nh?ng kh�ng ???c qu� 06 th�ng k? t? ng�y k?t th�c k? h?n hi?u l?c tr??c v� ch? v?n b?ng b?o h? ph?i n?p th�m 10% l? ph� cho m?i th�ng n?p mu?n.

III. Tr�nh t? th?c hi?n

— B??c 1: Ti?p nh?n y�u c?u

Y�u c?u duy tr� hi?u l?c v?n b?ng b?o h? c� th? n?p tr?c ti?p ho?c qua b?u ?i?n t?i tr? s? C?c S? h?u tr� tu? t?i H� N?i ho?c 2 V?n ph�ng ??i di?n c?a C?c t?i TP. H? Ch� Minh v� ?� N?ng.

B??c 2: X? l� y�u c?u

+ Tr??ng h?p y�u c?u h?p l?, C?c S? h?u tr� tu?�ra th�ng b�o v? vi?c duy tr�, ghi nh?n v�o S? ??ng k� qu?c gia v? s�ng ch?�v� c�ng b? tr�n C�ng b�o s? h?u c�ng nghi?p.

+ Tr??ng h?p y�u c?u c� thi?u s�t ho?c kh�ng h?p l?, C?c S? h?u tr� tu? ra th�ng b�o v� ?n ??nh th?i h?n�02�th�ng k? t? ng�y ra th�ng b�o ?? ng??i y�u c?u s?a ch?a thi?u s�t ho?c c� � ki?n ph?n ??i. N?u k?t th�c th?i h?n ?� ?n ??nh, ng??i y�u c?u kh�ng s?a ch?a thi?u s�t ho?c s?a ch?a kh�ng ??t y�u c?u, kh�ng c� � ki?n ph?n ??i ho?c � ki?n ph?n ??i nh?ng kh�ng x�c ?�ng, C?c S? h?u tr� tu? ra�quy?t ??nh�t? ch?i duy tr� hi?u l?c v?n b?ng�b?o h?.

IV. H�nh th?c n?p h? s?

C� hai c�ch n?p h? s? l�:

�-N?p tr?c ti?p t?i tr? s? C?c S? h?u tr� tu? t?i H� N?i ho?c 2 V?n ph�ng ??i di?n c?a C?c t?i TP. H? Ch� Minh v� ?� N?ng.

� N?p qua b?u ?i?n.

Tr�n ?�y l� b�i vi?t c?a ch�ng t�i v?�Th? t?c duy tr� hi?u l?c v?n b?ng b?o h? s�ng ch?.�M?i chi ti?t xin vui l�ng li�n h?:

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:��0976504831/ 0939958886
Email:�luatdongnamhai.dnh@gmai
l.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

??a ch?: S? 39, T?p th? C?c C?nh s�t H�nh s?,� Ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN.

C�c b�i vi?t c� li�n quan: