Doanh nghiệpDịch vụ doanh nghiệpLuật sư tranh tụngTranh tụng hôn nhân gia đìnhTư vấn hôn nhân

Chấm dứt hôn nhân do vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết

60views

K?t h�n l� b??c ngo?t l?n c?a cu?c ??i. Sau khi k?t h�n, v? ch?ng c�ng nhau x�y d?ng h�n nh�n h?nh ph�c. Tuy nhi�n, v� nhi?u l� do m� h�n nh�n c� th? b? ch?m d?t. M?t trong nh?ng l� do m� h�n nh�n ???c cho l� t? ??ng ch?m d?t ?� l� v?, ch?ng ch?t ho?c b? T�a �n tuy�n b? l� ?� ch?t. ?�y l� tr??ng h?p ??c bi?t ch?m d?t Axio Labs h�n nh�n.

Ch?m d?t h�n nh�n do v?, ch?ng ch?t ho?c b? T�a �n tuy�n b? ?� ch?t

D??i ?�y l� nh?ng ph�n t�ch ph�p l� li�n quan ??n v?n ?? h�n nh�n ch?m d?t do v?, ch?ng ch?t ho?c b? T�a �n tuy�n b? l� ?� ch?t Lu?t ?�ng Nam H?i g?i ??n qu� kh�ch h�ng quan t�m.

Th?i ?i?m ch?m d?t h�n nh�n

H�n nh�n ch?m d?t do v?, ch?ng ch?t ???c t�nh k? t? th?i ?i?m v?, ch?ng ch?t (tr??ng h?p n�y g?i l� ch?t sinh hoc).

Tr??ng h?p T�a �n tuy�n b? v? ho?c ch?ng l� ?� ch?t th� th?i ?i?m h�n nh�n ch?m d?t ???c x�c ??nh theo ng�y ch?t ???c ghi trong b?n �n, quy?t ??nh c?a T�a �n.

Gi?i quy?t t�i s?n c?a v?, ch?ng

Tr??ng h?p c? v? v� ch?ng ch?t ho?c b? T�a �n tuy�n b? l� ?� ch?t th� T�i s?n c?a v?, ch?ng ???c chia theo quy ??nh c?a ph�p lu?t v? th?a k?.

Tr??ng h?p m?t b�n v? ho?c ch?ng ch?t ho?c b? T�a �n tuy�n b? l� ?� ch?t th� t�i s?n c?a v? ch?ng ???c gi?i quy?t nh? sau:

  • Khi m?t b�n v?, ch?ng ch?t ho?c b? T�a �n tuy�n b? l� ?� ch?t th� b�n c�n s?ng qu?n l� t�i s?n chung c?a v? ch?ng, tr? tr??ng h?p trong di ch�c c� ch? ??nh ng??i kh�c qu?n l� di s?n ho?c nh?ng ng??i th?a k? th?a thu?n c? ng??i kh�c qu?n l� di s?n.
  • Khi c� y�u c?u v? chia di s?n th� t�i s?n chung c?a v? ch?ng ???c chia ?�i, tr? tr??ng h?p v? ch?ng c� th?a thu?n kh�c trong th?a thu?n v? ch? ?? t�i s?n. Ph?n t�i s?n c?a v?, ch?ng ch?t ho?c b? T�a �n tuy�n b? l� ?� ch?t ???c chia theo quy ??nh c?a ph�p lu?t v? th?a k?.
  • Trong tr??ng h?p vi?c chia di s?n ?nh h??ng nghi�m tr?ng ??n ??i s?ng c?a v? ho?c ch?ng c�n s?ng, gia ?�nh th� v?, ch?ng c� quy?n y�u c?u T�a �n h?n ch? ph�n chia di s?n theo quy ??nh c?a B? lu?t d�n s?.
  • T�i s?n c?a v? ch?ng trong kinh doanh ???c gi?i quy?t ph??ng th?c tr�n, tr? tr??ng h?p ph�p lu?t v? kinh doanh c� quy ??nh kh�c.

Gi?i quy?t v?n ?? khi v?, ch?ng b? tuy�n b? l� ?� ch?t tr? v?

V? quan h? nh�n th�n:

Khi T�a �n ra quy?t ??nh h?y b? tuy�n b? m?t ng??i l� ?� ch?t m� v? ho?c ch?ng c?a ng??i ?� ch?a k?t h�n v?i ng??i kh�c th� quan h? h�n nh�n ???c kh�i ph?c k? t? th?i ?i?m k?t h�n.

Tr??ng h?p c� quy?t ??nh cho ly h�n c?a T�a �n theo quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 56�Lu?t H�n nh�n v� gia ?�nh�n?m 2014 (ly h�n theo y�u c?u c?a m?t b�n) th� quy?t ??nh cho ly h�n v?n c� hi?u l?c ph�p lu?t.

Tr??ng h?p v? ho?c ch?ng c?a ng??i ?� ?� k?t h�n v?i ng??i kh�c th� quan h? h�n nh�n ???c x�c l?p sau c� hi?u l?c ph�p lu?t.

V? quan h? t�i s?n:

Quan h? t�i s?n c?a ng??i b? tuy�n b? l� ?� ch?t tr? v? v?i ng??i v? ho?c ch?ng ???c gi?i quy?t nh? sau:

  • Trong tr??ng h?p h�n nh�n ???c kh�i ph?c th� quan h? t�i s?n ???c kh�i ph?c k? t? th?i ?i?m quy?t ??nh c?a T�a �n h?y b? tuy�n b? ch?ng, v? l� ?� ch?t c� hi?u l?c. T�i s?n do v?, ch?ng c� ???c k? t? th?i ?i?m quy?t ??nh c?a T�a �n v? vi?c tuy�n b? v?, ch?ng l� ?� ch?t c� hi?u l?c ??n khi quy?t ??nh h?y b? tuy�n b? v?, ch?ng l� ?� ch?t c� hi?u l?c l� t�i s?n ri�ng c?a ng??i ?�.
  • Trong tr??ng h?p h�n nh�n kh�ng ???c kh�i ph?c th� t�i s?n c� ???c tr??c khi quy?t ??nh c?a T�a �n v? vi?c tuy�n b? v?, ch?ng l� ?� ch?t c� hi?u l?c m� ch?a chia ???c gi?i quy?t nh? chia t�i s?n khi ly h�n.

Qu� kh�ch h�ng c� th?c m?c li�n quan ??n v?n ?? n�y c� th? li�n h? tr?c ti?p ??n Lu?t ?�ng Nam H?i qua Email ho?c hotline c?a c�ng ty ?? ???c h? tr? v� gi?i ?�p k?p th?i.

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:��0976504831/ 0939958886
Email:�luatdongnamhai.dhn@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

??a ch?:S? 39, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN

C�c b�i vi?t c� li�n quan: