Doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệpTư vấn pháp luật

Một số vấn đề liên quan đến việc tạm ngừng kinh doanh – Luật Đông Nam Hải

53views

T?m ng?ng kinh winstrol compresse dove comprare doanh l� m?t thu?t ng? kh�ng h? xa l? ??i v?i c�c doanh nghi?p. ??c bi?t trong giai ?o?n kinh t? kh?ng ho?ng, doanh nghi?p l�m ?n thua l? nh?ng ch? doanh nghi?p v?n kh�ng mu?n ti?n h�nh th? t?c ph� s?n m� ch? mu?n ??i qua th?i gian kh� kh?n ?? b?t ??u l?i ho?t ??ng c?a m�nh. Trong tr??ng h?p ?�, t?m ng?ng kinh doanh l� m?t gi?i ph�p c?n thi?t v� quan tr?ng cho doanh nghi?p. V?y, m?t c�u h?i ???c ??t ra: �T?m ng?ng kinh doanh l� g�?�. B�i vi?t sau ?�y c?a Lu?t ?�ng Nam H?i s? tr? l?i c�u h?i tr�n:

1. Kh�i ni?m t?m ng?ng kinh doanh:

 • T?m ng?ng kinh doanh�l� vi?c doanh nghi?p kh�ng th?c hi?n ho?t ??ng kinh doanh c?a m�nh trong kho?ng th?i gian kh�ng qu� 2 n?m. Ngh?a l� trong th?i gian ?� doanh nghi?p kh�ng ???c k� k?t h?p ??ng, kh�ng ???c xu?t h�a ??n hay l�m b?t k� m?t ho?t ??ng n�o kh�c. H?t th?i h?n t?m ng?ng kinh doanh, doanh nghi?p ph?i ti?n h�nh ho?t ??ng l?i n?u kh�ng bu?c ph?i l�m th? t?c chuy?n nh??ng, gi?i th?.
 • Doanh nghi?p c� quy?n t?m ng?ng kinh doanh nh?ng ph?i th�ng b�o b?ng v?n b?n v? th?i ?i?m v� th?i h?n t?m ng?ng kinh doanh ho?c ti?p t?c kinh doanh cho c? quan ??ng k� kinh doanh v� c? quan thu? ch?m nh?t 15 ng�y tr??c khi t?m ng?ng ho?c ti?p t?c kinh doanh.

2. N?i dung t?m ng?ng kinh doanh

 • Trong th?i gian t?m ng?ng kinh doanh,�doanh nghi?p v?n ph?i th?c hi?n ngh?a v? thu? ?ang c�n n?, ti?p t?c thanh to�n c�c kho?n n?, th?c hi?n c�c h?p ??ng ?� k� v?i kh�ch h�ng v� ng??i lao ??ng, tr? tr??ng h?p ch? n?, kh�ch h�ng v� ng??i lao ??ng c� th?a thu?n kh�c.
 • Trong th?i gian t?m ng?ng kinh doanh, doanh nghi?p kh�ng ph?i n?p thu? m�n b?i, kh�ng ph?i k� khai thu? gi� tr? gia t?ng v� kh�ng ph?i b�o c�o t�i ch�nh cu?i n?m. M?t l?u � ??i v?i c�ch t�nh thu? m�n b�i ?� ???c T?ng C?c thu? h??ng d?n c? th? nh? sau:

�Ng??i n?p thu? c� th�ng b�o t?m ng?ng kinh doanh c? n?m d??ng l?ch (t? 01/01 ??n 31/12) th� kh�ng ph?i k� khai, n?p thu? m�n b�i ??i v?i c? n?m d??ng l?ch th�ng b�o t?m ng?ng kinh doanh, c�n n?u ng??i n?p thu? c� th�ng b�o th?i h?n t?m ng?ng ??ng k� kinh doanh l� 12 th�ng kh�ng tr�ng v?i n?m d??ng l?ch, th� ph?i k� khai v� ?�ng thu? m�n b�i ? n?m d??ng l?ch th? nh?t�.

 • Khi t?m ng?ng kinh doanh, doanh nghi?p c� th? b?t ?i �p l?c t�i ch�nh v? tr? l??ng cho ng??i lao ??ng, thu? v� c�c kho?n chi kh�c. Nh? ?� doanh nghi?p c� th? t?p trung ngu?n nh�n l?c v� v?t l?c gi?i quy?t kh� kh?n c�n t?n ??ng, t�m c�ch huy ??ng v?n t? c�c nh� ??u t? trong v� ngo�i n??c ?? t�i c? c?u l?i doanh nghi?p ho?c t?m ng?ng ?? ch? ??i th?i c? m?i t?t h?n

3. � ngh?a c?a t?m ng?ng kinh doanh

 • C� th? th?y t?m ng?ng kinh doanh l� m?t gi?i ph�p h?u hi?u cho nh?ng doanh nghi?p c� ngu?n v?n h?n h?p ho?c qu� tr�nh ho?t ??ng kinh doanh ?ang g?p nhi?u kh� kh?n. Trong th?i ?i?m kh?ng ho?ng kinh t? ho?c th?i ?i?m ho?t ??ng c?a doanh nghi?p g?p nhi?u tr?c tr?c th� t?m ng?ng kinh doanh l� l?a ch?n h�ng ??u. S? d? nh? v?y, b?i, khi doanh nghi?p l�m th? t?c t?m ng?ng kinh doanh, doanh nghi?p s? gi?m �p l?c t�i ch�nh ?�ng k? khi:
 1. Kh�ng ph?i ?�ng thu? m�n b�i.
 2. Kh�ng ph?i k� khai v� ?�ng thu? gi� tr? gia t?ng.
 3. Kh�ng ph?i n?p b�o c�o t�i ch�nh h?ng n?m.
 4. Gi?m �p l?c ??i v?i v?n ?? tr? l??ng cho ng??i lao ??ng ho?c huy ??ng v?n.
 5. T?m ng?ng ?? ch? ??i th?i c? kinh doanh t?t h?n.
 6. C� ?? th?i gian ?? t?p trung nh�n l?c v� v?t l?c gi?i quy?t c�c kh� kh?n c�n t?n ??ng c?a doanh nghi?p.
 7. C� ?? th?i gian ?? huy ??ng v?n, thu h�t ??u t? t�i c? c?u l?i doanh nghi?p.
 • M?t ?u ?i?m n?a r?t n?i b?t c?a t?m ng?ng kinh doanh l� khi doanh nghi?p ho?t ??ng tr? l?i th� th? t?c r?t ??n gi?n. Ch?ng h?n n?u ?� h?t th?i h?n t?m ng?ng kinh doanh th� doanh nghi?p ch? c?n ho?t ??ng tr? l?i. Trong tr??ng h?p ch?a ??n th?i h?n t?m ng?ng kinh doanh m� c�c doanh nghi?p mu?n ho?t ??ng tr? l?i ch? c?n l�m c�ng v?n th�ng b�o g?i l�n c? quan ??ng k� kinh doanh v� c? quan thu?.

Tr�n ?�y l� n?i dung t? v?n c?a Lu?t ?�ng Nam H?i v?�M?t s? v?n ?? li�n quan ??n vi?c t?m ng?ng kinh doanh.�N?u qu� kh�ch c� b?t k? c�c v??ng m?c li�n quan ??n d?ch v? c?a ch�ng t�i, xin vui l�ng li�n h? v?i ?�ng Nam H?i ?? ???c t? v?n gi?i ?�p.

?? s? d?ng d?ch v? c?a ch�ng t�i xin vui l�ng li�n h?:

C�NG TY LU?T TNHH ?�NG NAM H?I

Hotline:��0976504831/ 0939958886
Email:�luatdongnamhai.dnh@gmail.com
Website:�
�http://luatdongnamhai.com

??a ch?: S? 39 t?p th? C?c C?nh s�t h�nh s?, ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN

B�i vi?t c� li�n quan:�

Tr�nh t?, th? t?c t?m ng?ng kinh doanh m?i nh?t