Tư vấn pháp luật về thừa kếTư vấn về hợp đồng, việc dân sự

Xử lý tài sản cầm cố

68views

??i v?i vi?c c?m c?, sau khi ??n th?i h?n thanh to�n th� b�n c?m c? t�i s?n kh�ng c� ?? kh? n?ng th?c hi?n ngh?a v? c?a m�nh. V?y t�i s?n ???c c?m c? s? ???c x? l� nh? th? n�o? Ch�ng t�i xin ??a ra b�i vi?t v? vi?c x? l� t�i s?n c?m c?.

X? l� t�i s?n c?m c?

C?n c? theo ?i?u 303 , B? Lu?t D�n s? 2015 quy ??nh v? Ph??ng injectable steroids th?c x? l� t�i s?n c?m c? nh? sau:

�1. B�n b?o ??m v� b�n nh?n b?o ??m c� quy?n th?a thu?n m?t trong c�c ph??ng th?c x? l� t�i s?n c?m c?, th? ch?p sau ?�y:

  1. a)  B�n ??u gi? t�i s?n.
  2. b)  B�n nh?n b?o ??m t? b�n t�i s?n
  3. c) B�n nh?n b?o ??m nh?n ch�nh t�i s?n ?? thay th? cho vi?c th?c hi?n ngh?a v? c?a b�n b?o ??m;
  4. d) Ph??ng th?c kh�c.
  5. Tr??ng h?p kh�ng c� th?a thu?n v? ph??ng th?c x? l� t�i s?n b?o ??m theo quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u n�y th� t�i s?n ???c b�n ??u gi�, tr? tr??ng h?p lu?t c� quy ??nh kh�c�

Theo s? quy ??nh c? th? v? ph??ng th?c x? l� t�i s?n b?o ??m c?m c? bao g?m:

� B�n ??u gi� t�i s?n: ?�y l� ph??ng th?c ?u ti�n h�ng ??u v� n� ??m b?o t�nh kh�ch quan. Khi x? l� t�i s?n b?o ??m c�c b�n ??u mong mu?n ???c nh?n l?i gi� tr? nhi?u nh?t khi x? l� t�i s?n b?o ??m do ?� ch? c� ph??ng th?c ??u gi� th?a m�n ???c l?i �ch c?a c? hai b�n.

Tr??ng h?p x�c l?p giao d?ch b?o ??m c�c b�n c� th?a thu?n v? vi?c b�n ??u gi�, th� khi b�n c� ngh?a v? kh�ng th?c hi?n ho?c th?c hi?n kh�ng ?�ng ngh?a v?, b�n b?o ??m ho?c b�n nh?n b?o ??m s? k� h?p ??ng b�n ??u gi� v?i t? ch?c b�n ??u gi�.

� B�n nh?n b?o ??m t? b�n t�i s?n: Tr??ng h?p trong giao d?ch b?o ??m c� th?a thu?n ho?c ???c b�n b?o ??m ??ng � th� b�n nh?n b?o ??m c� th? t? b�n t�i s?n ?? b� ??p l?i gi� tr? ngh?a v? do b�n c� ngh?a v? kh�ng th?c hi?n.

� B�n nh?n b?o ??m nh?n ch�nh t�i s?n ?? thay th? cho vi?c th?c hi?n ngh?a v? c?a b�n b?o ??m: Th�ng th??ng khi x�c l?p bi?n ph�p b?o ??m th� gi� tr? c?a t�i s?n b?o ??m b?ng ho?c l?n h?n ngh?a v? ???c b?o ??m, cho n�n c�c b�n c� th? th?a thu?n b�n nh?n b?o ??m nh?n ch�nh t�i s?n ?� ?? thay th? cho vi?c th?c hi?n ngh?a v?. Tr??ng h?p gi� tr? t�i s?n b?o ??m l?n h?n ngh?a v? th� b�n nh?n b?o ??m ph?i thanh to�n l?i cho b�n b?o ??m v� ng??c l?i.

� Ph??ng th?c kh�c: ?�y l� ph??ng th?c lu?t d? ph�ng v� cho ph�p c�c b�n th?a thu?n v? c�ch th?c x? l� t�i s?n b?o ??m.

Tr??ng h?p c�c b�n kh�ng c� th?a thu?n v? ph??ng th?c x? l� t�i s?n b?o ??m theo quy ??nh n�u tr�n th� t�i s?n ???c x? l� b?ng ph??ng th?c b�n ??u gi� theo quy ??nh c?a ph�p lu?t v? b�n ??u gi�. Tuy nhi�n, Lu?t c?ng quy ??nh ngo?i tr? c�c tr??ng h?p m� ph�p lu?t li�n quan c� quy ??nh kh�c.

Tr�n ?�y l� b�i vi?t c?a ch�ng t�i v? X? l� t�i s?n c?m c?. M?i chi ti?t xin vui l�ng li�n h?:

C�NG TY LU?T ?�NG NAM H?I

Hotline:  0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dnh@gmai
l.com
Website: 
 http://luatdongnamhai.com

??a ch?: S? 39, T?p th? C?c C?nh s�t H�nh s?,  Ng� 187 Trung K�nh � Y�n H�a � C?u Gi?y � HN.

C�c b�i vi?t c� li�n quan:

1 Comment

Comments are closed.